máj 27

Ó, jóságos és irgalmas, mindentudó és mindenható örök Atya! Alfa és Omega, aki mindent teremtettél. Te soha nem hagyod el gyermekeidet. Tekints jóságosan egyszülött Fiadra, Jézus Krisztusra, aki azért jött, hogy megmentse az emberiséget és királyságodat megalapítsa a Földön. Felajánljuk Neked Szent Fiad, Jézus Krisztus minden gyötrelmét, kínszenvedését és drága Szent Vérét a Szent Kereszt minden ellenségének, az antikrisztusnak és a vörös sárkánynak bukásáért, akik most és az idők végén az igazság ellen harcolnak. Megváltónk drága Vére és földi életének utolsó lehelete által tűnjenek el úgy, mint tajték a napfényben, hogy királyságod mielőbb elérkezzék a Földön.

 

Jézus Krisztus drága Vére — jöjjön el a Te királyságod! Ámen.

Jézus: „A vörös sárkány és az antikrisztus fellépése e korszak utolsó órájában teljesen átszúrta Szívemet földi szolgálatom ideje alatt. És még inkább, mielőtt kileheltem lelkemet a kereszten. Amikor a kereszten függtem, lélekben láttam a büszke sárkányt. Kérkedett, hogy örökké fog uralkodni a Földön. — Én magamban felajánlottam Atyámnak ezt az imát a kereszt ellenségeinek bukásáért. — Gyermekeim, ezen ima által az antikrisztusnak, a vörös sárkánynak és csatlósainak csak rövid ideig tartó uralmuk lesz a Földön. Minél többet imádkozzátok, annál rövidebb lesz földi uralmuk ideje.
(1998. július 27-én.)
máj 26

DÁTUM: 1999. november 26.

IDŐ: 00:00

HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA

Engesztelő imáim alatt látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Szent Arcát. Így szólt hozzám: „Fiam, töltsd az advent hátralevő részét teljes elmélkedésben arról, hogy ki a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. A végső idők Veronikáit keresem, hogy vigasztaljanak Engem, de senkit nem találok. Fiam, Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, akit bűneitek 2000 éve szenvedésben tartanak. Jöjjetek közelebb Hozzám. Megáldalak titeket.

máj 25

DÁTUM: 1999. október 25.

IDŐ: 12:00

HELYSZÍN: ENGESZTELŐ OLTÁROM, OLO

Látomásban, láttam a mi Urunkat, amint egyedül egy sziklán ül, megkötözött kézzel. Fején töviskoronát viselt. A Drága Vér, mely Szent Fejének sebeiből ömlött, beborította az egész arcát. Egy szót sem szólt, csak rám nézett.

Egy kis idő múlva, egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus arca, s így szólt:

„Fiam, közületek hányan fogják kiállni a közeledő megpróbáltatások és elutasítások idejét? Fiam, már ezeknek az idejét élitek, s hamarosan a kiteljesedésük is elérkezik. Miattam minden elhagy és mindenki cserbenhagy majd téged. Hatalmas lelki szárazságtól fogsz szenvedni. Senki nem lesz, aki megvigasztalna. Közel vagyok hozzád, fiam, Én melletted vagyok, Én nem foglak cserbenhagyni téged. Soha nem foglak cserbenhagyni. A te kis szenvedésed megvigasztal Engem, és sietteti Dicsőséges Uralmam eljövetelét. Amit minden embernek mondok, azt neked is mondom: Légy készen!

Alázatossággal és engedelmességgel, ismertessétek meg Akaratomat minden emberrel. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, a Főpásztor, aki 2000 éve szörnyű kínokat szenved el nyája miatt. Szeretlek benneteket. Azt akarom, hogy mindnyájan megmeneküljetek. Megáldalak titeket.”

 

máj 25

DÁTUM: 1999. július 25.

IDŐ: 22:00

HELYSZÍN: NOVÉNA KÖZPONT, OLO

Látomásban, láttam a mi Asszonyunkat, kezében a töviskoronát tartotta. Egy felhőből ereszkedett le, számos kerub kíséretében. Amint néztem őt, közelebb jött hozzánk, és így szólt:

„Gyermekeim, békesség legyen veletek. Jézus Krisztus Legdrágább Vérének harmata hulljon rátok! Gyermekeim, legyetek boldogok, hogy köszönthettek engem. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus anyja. Azért jöttem, hogy tanítsalak titeket arról az időszakról melybe most beléptek, s figyelmeztesselek titeket, hogyan tudtok majd megbirkózni vele.

Gyermekeim, jöjjetek közelebb hozzám. Jöjjetek Szeplőtelen Szívem menedékébe. Ajánljátok fel velem az Örök Atyának, Fiamnak, Jézusnak Legdrágább Vérét. Maradjatok velem a Kálvária hegyén, Fiam keresztjének lábánál, és vigasztaljátok meg Őt. Gyermekeim, ha ezt megteszitek, védelem alatt fogtok állni.

Ne engedjétek, hogy szívetekben zavar keljen, amikor csalódástól szenvedtek, miközben már meghívást kaptatok az imádsággal teli életszentségre. Jézus megnyitotta a kapukat, és senkinek nincs hatalma bezárni azokat. Még akkor se veszítsétek el bátorságotokat, ha azok, akiktől elvárjátok, hogy jóváhagyják ezt a meghívást, megtagadják tőletek. Fiam mellett állok, hogy segítsek Neki, hogy megismertessem Akaratát minden emberrel.

Gyermekeim, bizony mondom nektek, az ilyenek nem fogják megérteni ezt a meghívást, mert a menny nem engedte meg számukra, hogy belépjenek ebbe az elzárt Kertbe. Az üzenet ismeretlen hír lesz számukra. Csak a külső részét látják majd, s onnan tekintenek majd rá. De azok, akik számára a kapu nyitva áll, és belépnek rajta, meglátják majd az isteni igazságot. Ehetnek majd a kertben nőtt Élet Fájáról, és egészségben lesz részük.

Gyermekeim, minden csalódás, amit elszenvedtek a Haláltusát vívó Jézusért, hozzájárul ennek az ájtatosságnak a terjedéséhez. Jézus rendkívül megvigasztalódik, mikor ti megaláztatást szenvedtek. A megaláztatások tüzében megtisztultok.

Maradjatok közel hozzám. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus anyja. A menny hamarosan befejezi a nyilvános üzenetek adását, amely ahhoz szükséges, hogy növekedjék ez az ájtatosság. Nincs rá szükségetek, hogy mennyei üzeneteket várjatok, addig, amíg az idők teljessége el nem érkezik.

Gyermekeim, ne aggódjatok az idők teljességének korszaka miatt. Csak a Fiú ismeri az órát. Minél hamarabb válaszoltok szeretettel erre a meghívásra, és terjesztitek azt, annál inkább megrövidül a korszak, mely az idők teljességéig hátra van. Őrizzétek az összes üzenetet, szerkesszétek meg őket, és terjesszétek. Bármikor, ha lelki szárazságot éreztek, tekintsetek erre a koronára, és nyerjetek vigaszt. (megmutatta a töviskoronát)

Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Maradjatok meg a mennyország békéjében.” Hirtelen, a látomás eltűnt.

máj 25

Kategória: Egyéb      Címkék: Nincs hozzászólás »

2002. július 25.

Látomásban, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arcát, aki csendesen így szólt:

„Fiam, sokan barátaiknak hívnak Engem, de ők mégis az árulók közé tartoznak. Csupán egy parányi csoport, a Kereszt barátai, az Én igaz barátaim és szeretőim. Ők azok, akik megmaradtak vigasztalóimnak a Kálvária véres útján. Szerelmeimnek hívom őket, akik a gyűlölködők tömegében követtek Engem, s vigaszt nyújtottak nekem. Ők azok a barátok, akik osztoztak kínszenvedésemben. Hasonlóak Veronikához, életüket kockáztatva megtörölték vértől ázott arcom. Olyanok, mint Mária Magdolna, bátran szeretnek, feladtak mindent, hogy megnyerjék Üdvözítőjük, Krisztus Szívét. Olyanok, mint János, aki meglelte s szeretet édességét a kegyelem keresztjének édességében. Olyanok, mint Édesanyám, a szeretet édesanyja. Gyermekeim, ők az én valódi barátaim, és igaz szeretőim.

Sokan a csodák miatt hívnak barátaiknak Engem, s valójában nem barátaim, hanem Szent Keresztem ellenségei. Ugyanolyan árulók, mint a karióti Júdás; a hatalomnak, a pozíciónak, a gazdagságnak és jólétnek, valamint a csodáknak a rabjai.

Gyermekeim, ők azok, akiket noha meggyógyítottam, ők mégis elfogtak, ütlegeltek, s keresztre feszítettek Engem. Ők nem vigasztalók! Ők nem kereszthordozók! Csak a csodáim érdeklik őket. Oh, mily távol vannak ők az Országom tudásától. A legrosszabb és legértéktelenebb dolgokat hajszolják életükben.

Gyermekeim, nem lehettek igaz szerelmeim, hacsak nem váltok vigasztalóimmá. Nem lehettek igaz szerelmeim, hacsak nem váltok a Szent Kereszt barátaivá és szeretőivé. Bizony mondom nektek, szeressétek keresztjeiteket. Vinnetek kell keresztjeiteket s követnetek kell Engem. Aki valóban, s túláradóan szeret Engem, az segít nekem vinni a visszautasított kereszteket, melyeket hamis követőim dobtak, s hagytak el, hogy én vigyem azokat.

Szerelmeim keresztemet könnyűnek találják majd, s édesnek, annak nehézségeit. Oh igen, értetek fedem fel a szeretet misztériumát! Ti vagytok az én igaz barátaim. Szeretlek titeket! Mindig gondoskodom rólatok. Hamarosan keresztjeitek örömötök trónja lesz!

Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Ámen”

A látomás hirtelen eltűnt.

máj 25

Kategória: Barnabas      Címkék: Nincs hozzászólás »

1997. június 25.

Látomásban, láttam a feltámadt Jézus Krisztus erejét, hatalmas fényesség világította meg a sírhelyét eltorlaszoló kősziklát, ami ezután megnyílt. Jézus Krisztus feltámadva a halálból, nagy hatalommal felment a Mennybe, s mikor az égbe emelkedett hatalmas zörej hallatszott. Megremegett a felhő, majd megjelent benne a Szent Arca, s így szólt:

„Gyermekeim, amint láttátok a feltámadás fénye ragyog majd rátok Uratok dicsőséges napján! Azon a napon, küzdve a végsőkig, megnyeritek majd a harcot, s megkapjátok dicsőséges koronátokat, ami ott fenn vár rátok. Ezért mondom nektek, szeretett gyermekeim, hogy hittel kövessétek a kálvária útját. Én legyőztem a világot! Cselekedjetek úgy, mint én, és győzzétek le a világot!

Hamarosan elérkezik a nagy hónap, a hónap, mely Drága Véremnek van szentelve. Az elkövetkezendő években, ebben a hónapban emberek sokasága fogja különlegesen is imádni Drága Véremet. Ez a hónap a megváltás hava, a nagy áldozat hava! Nemzedékek jönnek majd, hogy felajánlják a Szeplőtelen Báránynak az imádás és tisztelet nagy áldozatát, én pedig megnyitom a Mennyország kapuját és véremnek óceánját árasztom a földre. A betegek meggyógyulnak, a foglyok kiszabadulnak, és megszámlálhatatlan csodát viszek véghez a földön.

Gyermekeim, készüljetek fel erre a hónapra! Tegyétek naggyá! Kövessétek utasításomat! „Zarándokutatoknak” 3 fontos állomása lesz; egy kilenced, egy tríduum (3 napos ájtatosság), és egy tizenketted (12 napos ájtatosság). A kilencedet július 1-jén kezdjétek. Ez a kilenced egy világméretű figyelmeztetés és jelzés lesz, s egy meghívás egy új életre. Azokban a napokban én meglátogatlak titeket.

A tríduumot július 13-tól 15-ig tartsátok, Édesanyám majd meglátogat titeket az első és harmadik napon. A második napon Legdrágább Vérem apostolát, Szent Mihály arkangyalt küldöm el hozzátok.

Az utolsó tizenketted nagy erejű lesz. Legdrágább Véremről sok tanítást adok majd a világnak. Ezt július 20. és 31. között tartsátok meg. Az utolsó nap lesz a legfontosabb napja a hónapnak. Lelkiekben hatalmas dolgok fognak történni a világgal, s fizikailag is nagy örömben részesülhet a világ. Azon a napon én felruházlak majd, s neked adom Lelkem zálogát. Végső Pecsétem jelöli meg szívedet.

Ezekben a napokban, mindnyájan készen álltok majd arra, hogy ellenálljatok az ellenség támadásainak. Ó, mily boldogok lesznek azok, akik teljesen részt vesznek ennek a hónapnak az ájtatosságaiban. Kezdjétek a kilencedet szentségkitétellel, majd hívjátok meg a Szentlelket egy énekkel, és vigasztaljatok meg Engem az engesztelő, vigaszt nyújtó imákkal. Imádjatok Engem a szentségimádó imákkal. Imádkozzátok az engesztelő imákat énekekkel. Imádkozzátok a Rózsafüzért, és Drága Vérem rózsafüzérét is. Gyermekeim, imádkozzatok nagy buzgalommal. Majd ajánljatok fel Drága Vérem tiszteletére szentmisét.

Gyermekeim, ez a hónap (július) Mesteretek halálának pillanatától nagy jelentőséggel bíró, tegyétek hát ti is naggyá. Örvendezni fogtok, ha megteszitek kérésemet.

Megáldalak titeket!”

máj 25

Úrnapja

Kategória: Barnabas      Címkék: Nincs hozzászólás »

2000. június 25.
Az irgalmasság órájában, látomásban, láttam a mi Urunk, Jézus Krisztus a kereszten függve, borzalmas kínokat élt át. Fájdalmában és szomorúságában könnyeket hullajtott. Szent Testének minden része sebekkel és vérrel fedett volt. Mellkasa szétnyílt és megjelent Szentséges Szíve, isteni fénysugarat árasztva rám. Miközben őt figyeltem, egy felhő ereszkedett le, s befedte az egész helyet. A felhőben egy kezet láttam, ami egy kelyhet tartott. Egy hang így szólt hozzám: „Idd ezt meg, ez a te Megváltódnak, Jézus Krisztusnak, a Feláldozott Báránynak a Vére.”

Hirtelen megláttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Dicsőséges Arcát, így szólt hozzám:

„Fiam, gyermekeim, szeretettel üdvözöllek titeket Egyházam szent ünnepén, mikor Szent Testemet és Drága Véremet ünneplitek. Láttam gyermekeim sokaságát, ahogyan világszerte összegyűlve imádják szent jelenlétem az Oltáriszentségben. Nagyra becsülöm felém tanúsított imádásotokat, ezzel megvigasztaltok Engem. Ó mennyire vágyom rá, hogy minden emberrel megismertessétek azokat az imákat, amelyeket nektek tanítottam, s ők azokkal imádjanak Engem. Ismét kérem tőletek, ismertessétek meg akaratomat az egész emberiséggel.

Barnabás, azon a napon, mikor az Egyház üldözni fog téged, s nyilával átdöfi szíved, magadra hagylak ugyan, de nem hagylak cserben. Sokan, akik most hisznek, megtagadják majd az igazságot, s téged is vádolni fognak. Csak azok tartanak majd ki, akik bővelkednek szeretetemben. Ők is nagyon fognak szenvedni, de számukra a vigasztalás hamarabb érkezik majd, mint másoknak. Azt akarom, hogy erősebben imádkozz. Csak az imák rövidítik meg a megpróbáltatások napjait.

Meghívlak titeket, hogy addig imádkozzatok, amíg elég nem lesz. Fiam, azt kérem apostolaimtól, hogy tanulmányozzák az Egyház tanításait. Az segítségükre lesz a tisztánlátásban. Ha tanításaim igaznak bizonyulnak, kövessétek azt. Tanításaim és figyelmeztetéseim nem ellenkeznek az Egyház tanításával. Az Egyház az én Testem, hogyan is küzdhetnék magammal? Akik az igazság útján járnak, azoknak nincs mitől félniük, s életük lesz az örökéletben.

Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Szeretlek benneteket. Megáldalak titeket.”

A látomás hirtelen eltűnt.

máj 24

Kategória: Barnabas      Címkék: Nincs hozzászólás »

2002. július 24.

Imádságom alatt látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust, aki csendesen így szólt:

„Gyermekeim, a szeretetben bölcsesség rejlik, jöjjetek közelebb szeretetemhez, és birtokoljátok ezt a bölcsességet, arra hívlak meg benneteket, hogy összegyűljetek szeretetemben. Húzódjatok közelebb Hozzám és ízleljétek meg szeretetem édességét. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki kínokat áll ki értetek!

Szeretet oda vezeti a szívet ahhoz, aki szeret. Amit a szem nem lát, a szeretet meglátja és megérti. Amit a fül nem hall, a szeretet meghallja és megérti. Oh, amit a test nem képes felfogni, azt a szeretet megmagyarázza. Oh, mily hatalmas a szeretet ereje. Gyermekeim, meghívlak titeket, hogy legyetek nagy-nagy szeretettel teliek. Húzódjatok közelebb szeretetemhez! Jöjjetek és élvezzétek a szeretet erejének édességét! Jöjjetek és tartózkodjatok az Én bölcsességemben!

Gyermekei, minél közelebb vagytok szeretetemhez, annál tisztábban látjátok a mennyország dolgait. Minél tisztábban láttok, annál jobban értitek meg az isteni Bölcsesség lényegét. Az isteni Bölcsesség műve adja az értelmet az isteni dolgok tisztánlátásához. A Bölcsesség a szeretet erejéből származik. Gyermekeim, jöjjetek közelebb Szeretetemhez, és tartózkodjatok a Bölcsességemben.

Az Antikrisztus napjaiban az emberi tudomány bujkálni fog, csak a Bölcsesség, amely az Én szerelmeim szívéből származik, fogja vezetni népemet abban az időben. Az emberek kutatni fognak a Bölcsesség után, hogy megértsék az idő eseményeit és az óra nyelvét, de semmit nem találnak majd. Minél inkább kutatnak az isteni Bölcsesség után, annál jobban mélyednek el a megtévesztés és zavarodottság világában. Csak a Szeretet ad nektek Bölcsességet abban az időben. Gyermekeim, meghívlak benneteket, hogy szeressetek. Szerelmeseimnek nevezlek titeket, s valóban azok vagytok. Jöjjetek, és tartózkodjatok Szeretetem Bölcsességében.

Én vagyok a visszautasított jegyes, aki megostorozása által kiszabadított benneteket a halál börtönéből. Óh, nézzétek, ahogyan a könyörtelen emberek irgalmatlanul ütlegeltek Engem értetek. Oh, testemnek mennyi része kínoztatott meg! Hány liter Vérem ömlött ki! Óh, mily keserűség, hogy az Én Szívem fájdalmában szerelmeimhez kiáltott, de ők cserbenhagytak Engem! Gyermekeim, mindezeket a fájdalmakat, az irántatok érzett szeretetemből viseltem el. Oh, emlékszem, ahogyan a katonák megostorozásomkor okozott sebeimet kardokkal és dárdával nagyobbítják meg. Sebeimbe olyan folyadékot öntöttek, amely megégette bőrömet, és még jobban fokozta fájdalmaimat. Mindezeket az irántatok érzett szeretetemből viseltem el. Hol vagytok hát most? Jöjjetek és szeressetek Engem!

A Vadállat közelben van! Mily keserű érzés! A sötétség befedi a világot. Az ítélőképesség fogytán van. Húzódjatok közelebb Szeretetemhez. Ez a Szeretet Bölcsességet ad nektek, és megerősíti hiteteket! Én vagyok Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki az oszlophoz kötözve megostorozásakor hozzátok kiállt, s meghív titeket a szeretetre.

Fogadjátok áldásomat! Megáldalak titeket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

A látomás hirtelen eltűnt.

máj 24

IMA

Kategória: Barnabas      Címkék: Nincs hozzászólás »

  2000. március 24.

„Fiam, azért jöttem, hogy beszéljek nektek arról, amikor Péter megtagadott Engem, s hogy ez a tagadás, hogyan van jelen manapság az Én választottaim között. Fiam, nagyon sokan már megtagadtak Engem. Nagyon sokan ebben a pillanatban is megtagadnak Engem. Bizony mondom neked, még nagyon sokan meg fognak tagadni Engem, és azt mondják majd, hogy nem ismernek Engem. Csak nagyon kevesen harcolnak, hogy kiálljanak mellettem. Fiam, amikor megjövendöltem Péternek az eljövendő megpróbáltatásokat, Péter rögtön állította, hogy ha kell, még a halálba is Velem jön. Nem kért kegyelmeket, még akkor sem, amikor a Gecemáni kertbe hívtam imádkozni. Sürgettem őket, hogy imádkozzanak, azért, hogy a hitük meg ne inogjon, és el ne vesszen, de ők még 1 órát sem tudtak imádkozni Velem. Most megjövendölöm nektek is az előttetek álló kemény megpróbáltatásokat. De hányan lesznek majd, akik később bűnbánat könnyeit hullatva összetörnek, mint Péter? Fiam, pontosan éjfél volt, mikor a főpap szolgálói látták Pétert a tűz körül ülni, mert az Én szeretetem tüze kialudt az ő szívében, a többiekkel ült és melegedett az ellenségem tüzével. A belső tűz kialudt és ő a külső vigasztaláshoz és fényhez járult. Akkor egy szolgálólány ezt kérdezte tőle: Nem de te is annak a tanítványai közül vagy? Aztán közelebb ment hozzá, még jobban megfigyelte őt, és kijelentette: Te az Ő követője vagy! Péter először így tagadta: Nem vagyok, nem ismerem őt! Asszony nem ismerem őt és nem értem, mit beszélsz! Emlékeztek, hogy nem sokkal ezelőtt Péter így szólt: Akkor sem tagadlak meg, ha mindenki ellenem szól! Követlek téged, még az életem árán is! Most hogy lehet Péter, hogy a te bátorságod egy szolgálólány kérdésére eltűnt. Nem a római kormányzó hallgatott ki téged, nem a zsidó főpap tett föl neked kérdéseket, nem a katonák bántalmaztak téged. Nem tudtad, hogy hogyan válaszolj egy egyszerű szolgálólánynak. Fiam, Péter így tagadott meg először. Pénteken pontban 3 órakor még mindig a tűz mellett ült azokkal, akik ott összegyűltek, s megkérdezték tőle: Nemde te is annak a tanítványai közül való vagy? Tagadva azt mondta, nem vagyok. De egy másik közülük mélyen a szemébe nézve azt mondta, kétség nem férhet hozzá te is egy vagy közülük. Péter így válaszolt: Hagyjatok békén, nem vagyok közülük való! Fogadkozott és esküdözött, hogy nem ismer Engem. Egy órával később, pontban 4 órakor harmadjára is megtagadott Engem, még nagyobb esküt tett: Nem csak hogy nem ismer, de soha nem is beszélt Velem! Gyermekem, ne feledd, hogy Péter az apostolaim feje. Egyike azoknak, akik tanúi voltak színeváltozásomnak. Ő az egyetlen, aki megvallott Engem az Élő Isten Fiának. Hallotta az élet igéjét, és egész életemen át követett Engem. Velem evett és ivott. Most mégis megtagadott Engem, mert nem kérte a kegyelmet, hogy kiállja a megpróbáltatásokat. Gyermekeim, könyörgök nektek, jöjjetek mindannyian és virrasszatok velem minden csütörtök éjjel péntekre virradóan. Jöjjetek velem a Gecemáni kertbe, jöjjetek és kérjétek a kitartás és a hit kegyelmét. Veletek vagyok a Gecemáni kertben, hogy segítsek nektek. Aki ebben a virrasztásban kitart, nem lesz olyan botrányos módon áruló, mint Péter. Még ha meg is tagad Engem, Én eljuttatom neki a megbocsátás kegyelmét. Felismeri, és mélyen megbánja a bűnét és bocsánatot fog miatta kérni. Nem utasítom őt vissza. Amikor a gonoszság napjai elérkeznek, a megtért bűnösök is ugyanazt a kegyelmet kapják, mint akik nem estek el.  Maradjatok távol a bűnre vezető alkalmaktól! Ha nem akartok elbukni, fussatok a Gecemáni kertbe. Hallgassatok rám, Én vagyok a haláltusát vívó Mesteretek, aki szeret titeket, békesség legyen veletek, megáldalak titeket!

máj 24

2000. március 24.
Látomásban láttam a mi Urunk Jézus Krisztust a kereszten függve. Egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus vértől ázott Arcát. A mi Urunk csendesen így szólt:

„Fiam, azért jöttem, hogy elmagyarázzam nektek Péter tagadását, s hogy ez hogyan valósul meg választottaim életében. Fiam, sokan már most megtagadtak engem. Sokan enyéim közül ebben a pillanatban is megtagadnak engem. Bizony mondom neked, hogy még több ember fogja ezt tenni velem. Csak nagyon kevesen küzdenek majd erősen és állnak meg a saját lábukon. Fiam, amikor megjövendöltem Péter próbatételét, ő fogadkozni kezdett, hogy akár a halálba is követ Engem. Nem kért kegyelmet tőlem, még akkor sem, amikor a Gecemáni kertbe vittem imádkozni őket. Sürgettem őket, hogy imádkozzanak, hogy hitük meg ne inogjon. Ők azonban még egy órácskát sem virrasztottak velem. Most a ti figyelmeteket hívom fel arra, hogy a rátok váró megpróbáltatások sem lesznek könnyebbek. Hányan lesznek közületek majd, akik könnyek között bánkódnak, miután Péterhez hasonlóan estek el.

Fiam, pontosan éjjel 12 óra volt, amikor a főpap szolgálója látta Pétert a tűz körül ülni a többiekkel együtt, mert szeretetem tüze kihűlt szívében. Ellenségem tüze körül melegedett. A belső tüze kialudt, ezért külső vigasztalásra és melegségre szorult. A szolgáló ezt kérdezet tőle: nemde te is hozzá tartozol? Közelebb jött hozzá, ránézett, és így szólt Péterhez: te a követője vagy. Péter először így tagadta: nem vagyok, nem ismerem őt, asszony, nem ismerem őt, és még csak nem is értem, miről beszélsz.

Választottaim, egy kis idővel azelőtt Péter azt mondta: „nem tagadlak meg, még akkor sem, ha mások megbotránkoznak, követni foglak, még ha az életembe is kerül”. Ó Péter, a bátorságod már most elhagyott, mikor egy szolgálólány tett fel kérdést neked? Nem a római helytartó hallgatott ki, nem a zsidó főpap intézett hozzád kérdést, nem a katonák hallgattak ki, egy egyszerű kislánynak nem tudod, hogyan válaszolj.” Fiam, Péter ekkor tagadott meg Engem először.

Pontban péntek hajnal három órakor Péter még mindig a tűz körül ült, amikor a körülötte lévők faggatni kezdték:” nemde te is a követői közé tartozol?” Azután ő így tagadott: nem, nem vagyok. Egyikük különös tekintettel ránézett és így szólt: „kétség nem fér hozzá, hogy te is egy vagy közülük.” Péter így válaszolt: „hagyj békén ember, nem tartozom hozzájuk,” és esküdözni kezdett, hogy még csak nem is ismer engem.

Egy óra elteltével, pontban négy órakor Péter harmadszor tagadott meg Engem, az előzőeknél is nagyobb esküt tett, mikor azt mondta, még soha nem is beszélt velem.

Gyermekeim, ne feledjétek, hogy Péter az apostolaim vezetője. Egy volt azok közül, akik tanúi voltak színeváltozásomnak. Ő volt az, aki megvallott engem az élő Isten Fiának. Hallotta az élet igéjét, és követett engem. Velem együtt evett és ivott, és most megtagad engem azért, mert nem kérte a kegyelmet, hogy kiállja a megpróbáltatásokat.

Gyermekeim, azt kérem tőletek, hogy tartsatok Velem és virrasszatok minden péntekre virradó csütörtök éjjel. Jöjjetek Velem a Gecemáni kertbe. Jöjjetek és kérjétek a kitartás és a hit kegyelmét. Veletek vagyok, a Gecemáni kertben, hogy segítsek nektek. Aki a Gecemáni Órák imáit rendszeresen végzi, nem fog senkit sem megbotránkoztatni, mint Péter tette. Még ha meg is tagad, azáltal, hogy nem hisz figyelmeztetéseimnek, megadom neki a megbocsátás kegyelmét. Mély bűnbánatot érez majd bűnei miatt és bocsánatért fog esedezni, s Én nem utasítom őt vissza. Kerüljétek el a bűnre vezető alkalmakat, ha nem akartok elesni. Fussatok a Gecemáni kertbe és imádkozzatok mindig. Én vagyok a Haláltusát vívó Mesteretek, aki szeret titeket.

Az én békém legyen veletek, megáldalak titeket.

Afrikai látnokokat követvén