Már 05

2000. április 5.
Látomásban láttam a mi Urunk, Jézus Krisztust egyedül sétálni a vadonban. Később, egy bizonyos város határába érkezett, ahol leült egy sziklához. Ott maradt, és sokáig imádkozott. Amikor befejezte imáját bement a városba, és tanítani kezdte az embereket a Mennyek Országának Örömhíréről.

A végén csak hét ember követte Őt. Kimentek a városból, és lementek a közeli völgyekbe. A völgyben megszámlálhatatlanul sok keresztet láttam. Jézus így szólt:

„Ezek a visszautasított keresztek, melyeket az emberek nem akartak elfogadni és hordozni. Bárki, aki követni akar Engem, vegye föl keresztjét, és úgy jöjjön utánam. Tagadja meg a világot, önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen Engem. Az út, amely a boldogságba vezet, a keskeny út, a sivatagos út, nagyon száraz és nagyon nehéz rajta közlekedni. Aki Velem jön, nem fog a sötétségben járni. Bánatát boldogsággá fordítom, a fájdalmait pedig örömmé. Azok, akik szeretnek Engem, az Én keresztemet könnyűnek találják, az Én utamat pedig egyszerűen járhatónak. Gyermekeim, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét Értem, az megtalálja azt.”

A hét ember egyszerre így válaszolt: „Mindenünket elhagytuk, és követtünk Téged. Mutasd meg nekünk a Te utadat, vinni fogjuk keresztjeinket és utánad fogunk menni.” A mi Urunk rájuk nézett, s azt mondta nekik, hogy menjenek el rokonaikhoz, barátaikhoz, mondják meg ezt nekik, majd térjenek vissza. Ekkor otthagyták Jézust, aki leült egy sziklához, majd lehajtotta rá a fejét.

Később a hét ember visszajött. Az utazás elkezdődött. Jézus odaadta nekik keresztjeiket. Az első ember panaszkodni kezdett a keresztjének súlya miatt. Erre azt mondta neki az Úr, hogy válasszon ő maga a keresztek közül. Amikor az elkezdett válogatni rájött, hogy a többi kereszt mind sokkal nehezebb, mint az övé. Visszajött és kiválasztotta pontosan azt a keresztet, amit az Úr adott neki először. Így szólt: „Igen, ez a sajátom!” Az Úr ránézett, és békésen így szólt: „Nemde ezt a keresztet adtam neked az elején?” Majd mindannyian felvették saját keresztjeiket, és az utazás elkezdődött.

Miközben vitték a keresztjeiket, imádkoztak és énekeltek. Jézus vezette őket. Az út nagyon fontos volt. Senki nem nézett hátra. Hegyeket másztak meg és völgyeken mentek keresztül. Szenvedtek a kietlen és forró sivatag szárazságától. Egy ponton aztán némelyek hite gyengülni és meginogni látszott. Az utazás lassú és megállás nélküli volt, de némelyek nem tudták tartani az iramot. Voltak, akik 5 mérföldre maradtak le Jézustól, mások 3 mérföldre, megint mások csak 2-re. Itt aztán szenvedni kezdtek a szabad akaratuk kísértésétől. Láttam, amint ketten levágtak egy nagydarabot keresztjeikből, pedig az utazás még nem ért véget. Az első nap végén egy nagy folyóhoz értek. Jézus érte el azt először. Lehajolt és ráfektette a keresztjét a vízre, majd átkelt rajta. A többiek ugyanígy tettek, a kettőt kivéve, akik levágtak keresztjeikből. Megmérték keresztjeiket, de nem tudtak átkelni a folyón. Leültek, és sírni kezdtek, de senki nem mert rájuk nézni. Ott maradtak, miközben a többiek folytatták útjukat. Ez történt az első nap.

A második nap, folytatták az utazást éjjel és nappal. Az egész napot a sivatagban töltötték, és sokkal jobban szenvedtek, mint az első nap. Láttam még két embert, akik úgy gondolták, hogy bizonyára nem lesz több folyó, amin át kell kelni, így az első kettőhöz hasonlóan ők is levágtak keresztjükből egy darabot. A második nap estéjére ez a kettő ugyanúgy elhagyatott lett, mint az első kettő. A maradék három ember és Jézus folytatták útjukat. Átkeltek a hideg éjszakán, és elkezdték a harmadik napjukat.

A harmadik napon egy hegy lábához érkeztek. Ott az Úr rámutatott utazásuk célpontjára. A boldogság és a nyugalom földjére. De mielőtt beléphetnének oda, át kell haladniuk egy városon. Az Úr elmondta nekik, hogy a város bűnös város. Semmiféle szent dolog nem található ott. Meghagyta nekik, hogy ne álljanak meg a városban, ne egyenek, és ne igyanak ott semmit. Az Úr így szólt: „Itt hagylak titeket, hogy mennyetek és keressétek meg Izrael elveszett juhait. De a végén ott leszek és várlak titeket.” Hirtelen eltűnt a szemük elől.

A három ember egyedül találta magát. Összeszedték bátorságukat, s folytatták útjukat. Beléptek a városba, a bűnök városába. Látták annak dicsőségét és minden kényelmét. A város összes élvezete megkísértette őket. A város emberei mind szégyenteljesen néztek rájuk. Végül ketten közülük feladták és csatlakoztak a város lakóihoz. A maradék egy, aki a legjobban volt megkísértve, kitartott a hitben, vitte keresztjét és belépett a boldogság és nyugalom földjére.

Ekkor egy felhő leereszkedett és befedte az egész Földet. Láttam a mi Urunk Jézus Krisztust, amint egy aranykoronát tart. Fényesebb volt a napnál és megszámlálhatatlanul sok angyalának kíséretében lejött a felhő közül. Lejött, hogy köszöntse az egyetlen túlélőt. A fejére tette a koronát, s megmutatta neki az egész utazást, amelyen keresztül ment, a Föld és az elesett barátainak szenvedéseit is. Néhány percen belül elfelejtette a hosszú utazás és a nehéz kereszt minden szenvedését.

A látomás hirtelen eltűnt. A Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca megjelent. Így szólt: „Fiam, látod, akik követnek Engem, így adják fel az úton a követésemet, csak nagyon kevesen tartanak ki az út végéig. Csak nagyon kevesen jutnak be a boldogság földjére. Az út nehéz, de aki mindvégig kitart, megmenekül. Megadom neked a bölcsesség Lelkét, hogy megnyíljék a szíved az értelem előtt. A Lélek megvilágítja majd lelked sötétségét és megújítja a szívedet. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki szeret téged. Békesség legyen veled, megáldalak téged.”

Már 01

Amikor ebben az órában letérdeltem, és Istennek köszönetet mondtam az újév kegyelméért, látomásban a Szűzanyát láttam egy szép koronával a fején tündöklően ragyogó ruhában. Sugárzó mosollyal közelebb jött, és szelíden ezt mondta: „Édesanyátok vagyok, Mária, a halálos gyötrelmét szenvedő Jézus Krisztus édesanyja. Azért jövök, hogy megáldjam neked és minden gyermekem számára ezt az évet. A béke, a remény és az üdvösség üzenetét hozom számotokra. Jöjjetek, gyermekeim és lépjetek be a megmenekülés, a megújulás és az üdvösség bárkájába.

Jöjjetek, és találjatok oltalmat Fiam drága vérének védelmező pajzsa alatt! Jézus Krisztus drága vére a kegyelem örök óceánja. Más, mint a Noé korabeli áradat, amely a bűnösöket a föld színéről elsodorta. Jézus Krisztus drága szent vére a bűnösök megmentésére ontatott ki. Ezekben a végső napokban Jézus Krisztus drága vére a zászló, amely mutatja a megmenekülés és az üdvösség bárkáját. Miként a szivárvány Isten Noéval kötött szövetségének a jele volt, úgy Jézus Krisztus drága vére az örök szövetségnek a jele. Fiam, most meg fogod érteni, Jézus miért mondta, hogy szent vérén kívül nincs más menekvés. Igen, mondtam gyermekeimnek, hogy mindazok, akik Jézus szent vérének az árnyékán kívül vannak, rendkívüli módon szenvednek, és végül elhagyatottan fognak ott feküdni. Az apostolok és a szent vértanúk teljes prédikációja azt célozta, hogy Isten gyermekeit Jézus szent vérének az oltalma alatt az üdvösségre való lepecsételésükhöz összegyűjtse. Amiként én mindnyájatokat összegyűjtelek oltalmam alá, úgy Jézus Krisztus drága vérének az oltalmába merítelek a ti lepecsételésetek és üdvösségetek érdekében. Minden a Földön Jézus Krisztus drága vérének az irgalmassága alatt áll.

Gyermekeim, az óra, amiben most éltek 1997 óta ismert számotokra. A vadállat uralma már elérkezett. Ő, és az ő kormányzói és szolgái a feszültségeknek és a terrornak az előidézői. Ez az ő órájuk. Sikerülni fog nekik, hogy sok vért ontsanak, hogy az embereknek szenvedést okozzanak, hogy az egyházat üldözzék, és a világ különböző részein, ahogyan látjátok, háborúkat idézzenek elő. De ez a vadállat már legyőzetett.

Gyermekek, ne féljetek, Jézus Krisztus drága vére a ti győzelmetek és megmentésetek. Szeretném Fiam, Jézus kérését tudatni veletek. Jézus azt kéri, hogy az egész világot ettől a mostani évtől kezdve az imádásnak és a megújulásnak ezen a szentföldjén drága véremnek szenteljék. Azt mondom ettől a mostani évtől kezdve, mert a szentelés csak akkor fog beteljesedni, ha a világ minden nemzete kitűzte lobogóját a bárkára, amelyet ez a szentföld jelenít meg. Csak azután fog elkezdődni a béke dicső korszaka. Ezen a módon fog sikerülni nekem, Isten Anyjának, minden gyermekemet az ő üdvösségük és békéjük érdekében Jézus drága vérének az óceánjába meríteni. Gyermekek, legyetek biztosak benne, hogy ennek a szentelésnek a beteljesedése megfelel sürgető kéréseimnek mindenütt a világon. Jézusnak ez a sürgető felhívása sietteti annak az órának az elérkezését, amely után annyira vágyakoztok. Ennek a szentelésnek minden évben, evvel a mostani évvel elkezdve, minden év szeptember 14-én kell megtörténnie. El fogom majd mondani neked ennek a szentelésnek a szavait. Látni fogod majd, hogy minden jelenlévő nemzet 12,8 m-es lobogóját hogyan fogja kitűzni a föld fölé. A lobogókat érkezési sorrendben helyezhetik el a kegyelemnek ebben a hónapjában. Később többet is mondok erről.

Ekkor megkérdeztem. „Anyám, mit jelent az, hogy minden jelenlévő nemzet?” Ő szelíden ezt válaszolta: „Barnabás, amikor azt mondtam, minden nemzet, ezzel legalább egy személyre gondoltam, aki szent véremnek odaszentelte magát. Csak egy odaszentelt lélek, vagy lelkek rendelkeznek azzal a kegyelemmel, hogy felállítsák nemzetük lobogóját ebben a bárkában. A zászló lobogása a győzelem meghirdetésének a jele abban a nemzetben. Tehát menj, és tégy tanítvánnyá minden nemzetet, ahogyan Jézus ezt neked megparancsolta. Így a magad számára és az emberiség számára békét szerzel.

Az ellenség harcolni fog ellened ezen a világon, de Jézus Krisztus drága vérének a hatalmával győzni fogsz. Sötétség fogja beborítani a világot, de Jézus Krisztus drága vére világítani fog útjaidon. Napodon fényt fogsz látni, és tiéd lesz a győzelem.

Ezután kértem: „Anyám, áldj meg minket és országomat, mivel ebben az évben újra választások lesznek.” Ő ezt válaszolta: „Barnabás mond meg gyermekeimnek, hogy hívják segítségül februárban drága szent vérem hatalmát úgy, ahogy ezt te júliusban szoktad, és szemléljék a Bárány győzelmét. Vezesd a világot Fiam drága szent vérének a jelével! Szálljon le rátok mindnyájatokra a legszentebb Szentháromság áldása a kegyelem ezen évének minden napján. Mosolyogj és maradj a győztes oldalon Jézus Krisztus drága vérének a hatalma által! Most elmegyek. A viszontlátásra.” Rögtön eltűnt a jelenés. Azután láttam, hogy rózsaszirmok hullnak alá az égből. Egy idő után befejeződik az egész jelenés.

Barnabás megjegyzései ehhez az üzenethez:

Üdvözlet Oloból az imádás szent földjéről.

A fenti (szó szerint mellékelt) üzenetben URUNK sürgős felhívását találják, amit Édesanyja hozott. Ennek az üzenetnek következő lényeges pontjaira utalunk.

1. Az egész világot Jézus drága vérének kell szentelni.

2. Ennek a szentelésnek Nigériában, a „Szentföldön”, abban az országban kell végbemennie, amelyet az ÚR választott.

3. Minden nemzetnek fel kell itt állítania lobogóját, mint odaszentelésének különös jelét.

4. Csak azok, akik odaszentelték magukat a drága vérnek rendelkeznek azzal a kiváltsággal, hogy nemzetük zászlaját felállítsák vagy felállíttassák abban az országban.

5. A zászlókat abban a sorrendben fogják felállítani, ahogyan a nemzetek képviselői szeptember hónapban elérik a Szentföldet.

6. Addig, amíg minden nemzet fel nem állította lobogóját, nem lesz teljes az odaszentelés.

7. Így mindnyájan arra nyertünk meghívást, hogy legalább egy személyt nyerjünk meg az egész világon minden nemzetből, aki odaszenteli magát Jézus Krisztus drága vérének, és éli ezt a szentelést. Csak azután jön el a béke országa.

Vajon bonyolult ez a felhívás?

Jézus drága véréről nevezett Barnabás

Az imádás szentföldje – Olo – Nigéria

Barnabás további megjegyzései 2015.01.18-án. 10:39

A kilencedeket februárban 1-9., és 20-28-ig kell tartani.

Azok a személyek számítanak a drága vér számára odaszenteltnek, akik megkapták a pecsétet, és akik imádkozzák a drága vérhez szóló ájtatosságot.

A pecsétet bármely pap feladhatja minden harmadik pénteken egy szentmisében, lehetőleg Jézus drága vérének votív miséjében. Ezt meg kell hogy előzze egy öthónapos előkészület, amelyet a megfelelő szertartás szerint végeznek.

http://engesztelok.hu/aktualis/915-fontos-uzenet-amelyet-barnabas-nwoye-kapott-2015-januar-1-jen-ejszaka-3-20-kor-nigeriaban

feb 28

Kategória: Barnabas      Címkék: Nincs hozzászólás »

2001. július 28.

Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten függve vérét ontani. Egy kis idő elteltével felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s csendesen így szólt:

„Gyermekeim, azért jöttem, hogy elmondjam nektek miért a kicsinyeket választottam ki, hogy harcosaim, és apostolaim legyenek. Bizony mondom nektek, csak a kicsinyek fognak majd küzdeni, hogy beléphessenek a békesség földjére. Nyilvános működésem során a földön, megtanítottam apostolaimat arra, hogyan legyenek kicsik. Jelentéktelenségükből választottam ki őket. Magukévá tették tanításomat és egyszerű életet éltek, kivéve azt az egyet, aki megmérgezte lelkét a világ gazdagságával és élvezeteivel.

Egy alkalommal egy gazdag ifjú megkérdezte tőlem, mit kell tennie, hogy megmentse a lelkét. Megismertettem vele Mózes törvényeit. Örömmel válaszolta, hogy ezeket mind megtartja már egészen fiatal korától. De amikor meghívtam őt, hogy legyen kicsi, (adja el mindenét és kövessen Engem) elfordult tőlem, és visszautasította ezt az életmódot.

A kárhozat fia, az egyetlen apostolom, aki nem adta fel mindenét és követte tanításaimat. Gyermekeim, bizony mondom nektek könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Gyermekeim, ki a gazdag ember? Az a gazdag ember, aki ragaszkodik önmagához, a világhoz, a vagyonához, az egyéniségéhez, sőt még az életéhez is.

Barnabás, emlékezz mit tanítottam neked a sivatagban, amikor azt mondtam, vond ki magad emberi természeted alól. Ezért mondtam neked: gyakorold az önmegtartóztatást, hogy legyőzd az emberi természetedet. Aki ragaszkodik önmagához, a világhoz, személyiségéhez, vagyonához, életéhez, nagyon nehezen éli túl az Antikrisztus uralmának borzalmas napjait. Gyermekeim, a Vadállat próbára fog tenni mindannyitokat az életetek, a személyiségetek, a világ és annak élvezetein keresztül, s végül a szenvedélyeiteken keresztül. Hogy lesz úrrá ezeken a próbákon, ha nem váltok el mindentől, amitek csak van, és követtek engem? Azokban a napokban önmagatoknak fogjátok bizonygatni a kietlen út hasztalanságát, a gonosz lélek vesz rá titeket arra, hogy lássátok mindazt, amit elhagytatok a világból. Látjátok majd a személyiségeteket megfosztva önmagatoktól, vagyonotokat lerombolva, s életeteket befejezve. Az emberi természetetek terhe rátok zuhan majd. Jaj mindazoknak, akik ragaszkodnak mindezekhez a dolgokhoz, az emberi természet terhe rájuk nehezedik. Gyermekeim, ezért hívlak meg titeket arra, hogy legyetek kicsik. Szabaduljatok meg emberi természetetektől, adjatok fel mindent és kövessetek engem. Semmit nem veszítetek el.

Bizony a gazdag is, vagyis aki ragaszkodik önmagához, a világhoz, személyiségéhez, vagyonához, életéhez hallani fogja meghívásomat a kicsiny létre, viszont dühösen, haraggal fordul el tőle. Ha velük akartok tartani, megtehetitek. A Mennyek országa azonban csak a becsületes kicsinyeké és nem a bűnös gazdagoké. Az emberi lélek egyszerűnek és szentnek teremtetett, csak az emberi természet töltötte meg azt büszkeséggel, gőggel.

Gyermekeim, még ha most nem is halljátok meg felhívásom a kicsiny létre, halálotok órájában emberi természetetek lemond minden büszkeségről, gőgről, önérzetről és olyan kicsi lesz, mint amilyennek teremtetett, de abban az esetben már nem jár jutalom érte.

Ma kinyitottam az ajtót a szétszóródott apostolaim előtt. Ők az én kicsinyeim, akik szeretettel elviszik üzeneteimet az emberek között. Holnap, elmagyarázom nektek, hogyan ismerjétek föl őket, és hogyan válasszátok ki őket. Amikor megérkeznek, látni fogjátok az ő kicsinységüket.

Gyermekeim, legyetek lélekben kicsinyek és tiszták. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen. Békesség veletek!”

A látomás hirtelen megszűnt.

feb 24

2000. március 24.
Látomásban láttam a mi Urunk Jézus Krisztust a kereszten függve. Egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus vértől ázott Arcát. A mi Urunk csendesen így szólt:

„Fiam, azért jöttem, hogy elmagyarázzam nektek Péter tagadását, s hogy ez hogyan valósul meg választottaim életében. Fiam, sokan már most megtagadtak engem. Sokan enyéim közül ebben a pillanatban is megtagadnak engem. Bizony mondom neked, hogy még több ember fogja ezt tenni velem. Csak nagyon kevesen küzdenek majd erősen és állnak meg a saját lábukon. Fiam, amikor megjövendöltem Péter próbatételét, ő fogadkozni kezdett, hogy akár a halálba is követ Engem. Nem kért kegyelmet tőlem, még akkor sem, amikor a Gecemáni kertbe vittem imádkozni őket. Sürgettem őket, hogy imádkozzanak, hogy hitük meg ne inogjon. Ők azonban még egy órácskát sem virrasztottak velem. Most a ti figyelmeteket hívom fel arra, hogy a rátok váró megpróbáltatások sem lesznek könnyebbek. Hányan lesznek közületek majd, akik könnyek között bánkódnak, miután Péterhez hasonlóan estek el.

Fiam, pontosan éjjel 12 óra volt, amikor a főpap szolgálója látta Pétert a tűz körül ülni a többiekkel együtt, mert szeretetem tüze kihűlt szívében. Ellenségem tüze körül melegedett. A belső tüze kialudt, ezért külső vigasztalásra és melegségre szorult. A szolgáló ezt kérdezte tőle: nemde te is hozzá tartozol? Közelebb jött hozzá, ránézett, és így szólt Péterhez: te a követője vagy. Péter először így tagadta: nem vagyok, nem ismerem őt, asszony, nem ismerem őt, és még csak nem is értem, miről beszélsz.

Választottaim, egy kis idővel azelőtt Péter azt mondta: „nem tagadlak meg, még akkor sem, ha mások megbotránkoznak, követni foglak, még ha az életembe is kerül”. Ó Péter, a bátorságod már most elhagyott, mikor egy szolgálólány tett fel kérdést neked? Nem a római helytartó hallgatott ki, nem a zsidó főpap intézett hozzád kérdést, nem a katonák hallgattak ki, egy egyszerű kislánynak nem tudod, hogyan válaszolj.” Fiam, Péter ekkor tagadott meg Engem először.

Pontban péntek hajnal három órakor Péter még mindig a tűz körül ült, amikor a körülötte lévők faggatni kezdték:” nemde te is a követői közé tartozol?” Azután ő így tagadott: nem, nem vagyok. Egyikük különös tekintettel ránézett és így szólt: „kétség nem fér hozzá, hogy te is egy vagy közülük.” Péter így válaszolt: „hagyj békén ember, nem tartozom hozzájuk,” és esküdözni kezdett, hogy még csak nem is ismer engem.

Egy óra elteltével, pontban négy órakor Péter harmadszor tagadott meg Engem, az előzőeknél is nagyobb esküt tett, mikor azt mondta, még soha nem is beszélt velem.

Gyermekeim, ne feledjétek, hogy Péter az apostolaim vezetője. Egy volt azok közül, akik tanúi voltak színeváltozásomnak. Ő volt az, aki megvallott engem az élő Isten Fiának. Hallotta az élet igéjét, és követett engem. Velem együtt evett és ivott, és most megtagad engem azért, mert nem kérte a kegyelmet, hogy kiállja a megpróbáltatásokat.

Gyermekeim, azt kérem tőletek, hogy tartsatok Velem és virrasszatok minden péntekre virradó csütörtök éjjel. Jöjjetek Velem a Gecemáni kertbe. Jöjjetek és kérjétek a kitartás és a hit kegyelmét. Veletek vagyok, a Gecemáni kertben, hogy segítsek nektek. Aki a Gecemáni Órák imáit rendszeresen végzi, nem fog senkit sem megbotránkoztatni, mint Péter tette. Még ha meg is tagad, azáltal, hogy nem hisz figyelmeztetéseimnek, megadom neki a megbocsátás kegyelmét. Mély bűnbánatot érez majd bűnei miatt és bocsánatért fog esedezni, s Én nem utasítom őt vissza. Kerüljétek el a bűnre vezető alkalmakat, ha nem akartok elesni. Fussatok a Gecemáni kertbe és imádkozzatok mindig. Én vagyok a Haláltusát vívó Mesteretek, aki szeret titeket.

Az én békém legyen veletek, megáldalak titeket.

feb 22

DÁTUM: 1999. július 22.

IDŐ: 10:00

HELYSZÍN: NOVÉNA KÖZPONT, OLO

Látomásban 12 oszlopot láttam, mely Izrael 12 törzsét képviselte. Minden oszlop tetején, égő áldozatként egy leölt bika volt. Miközben néztem, egy felhő ereszkedett le, és megpihent az oszlopok tetején. A felhőben megjelent a töviskoronával körbevéve egy kehely, a kehely fölött pedig egy szentostya. A látomás kis idő múlva eltűnt, s hirtelen a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca jelent meg, s így szólt:

„Gyermekeim, imádjátok az Új Szövetség Legdrágább Vérét, a Vért, mely elvette a világ bűneit, és széttörte rabságotok bilincsét. Gyermekeim, sokan pusztán csak segítségül hívják a Szent Vért, de nem imádják azt. Arra hívtalak meg titeket, hogy tanúságot tegyetek az Én Drága Vérem értékéről, s imádjátok azt. Gyermekeim, tiszteljétek megváltásotok árát. Mindazok, akik imádják Drága Vérem, megvigasztalják Atyámat, aki mélységesen szereti a Fiút. Amint imádjátok Szent Vérem, Szent Szívem fájdalmai enyhülnek, és Édesanyám bús Szíve megvigasztalódik.

Gyermekeim, imádjátok Drága Vérem, és mindig ajánljátok azt fel Mennyei Atyámnak irgalomért. Így imádkozzatok engesztelésül a világ összes bűnéért:

Örök Atyám, felajánlom Neked a Te hőn szeretett Fiad, Jézus Krisztus Szent Sebeit, az Ő Legszentebb Szívének fájdalmait és haldoklását, és Legdrágább Vérét, mely Szent Sebeiből áradt engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért.

Minden alkalommal imádkozzátok el ezt az imát egymás után háromszor. Biztosítalak titeket

arról, hogy ha így tesztek, az isteni irgalom megsokszorozódik életetekben. Imádkozzátok gyakran, ezekben az istentelen időkben. Imádkozzátok, hogy megmeneküljetek a tisztítótűztől. Gyermekeim, ismertessétek meg ezt az imát az egész világgal.

Ha válaszoltok hívásomra, és kitartóan imádkoztok, ígérem, megnyitom előttetek a kaput, melyet senki nem zárhat be. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, imádjátok Legdrágább Vérem. Megáldalak benneteket!”

Hirtelen a látomás eltűnt.

feb 07

„Ó, jóságos Atya! Ábrahám, Izsák és Jákob Istene! Te az Ószövetség választott népét a hideg és forró sivatag szárazságában szent szárnyaid alatt oltalmaztad. Felajánlom Neked Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus szent kereszthalálát a Tieid oltalmáért, akik szerte a világban élnek. A Szent Vér és Víz mosson tisztára, erősítsen és mentsen meg minket, hogy hazataláljunk Fiad Szent Oldalába, mely minden ember számára nyitva áll. Ámen.

 

Jézus Krisztus Szent Oldala — légy a menedékhelyünk! Ámen.”

Jézus:„Gyermekeim! A gonoszság napjai sok léleknek vesztére lesznek. Ezért tanítom nektek ezeket a misztikus imákat, hogy mind megmenekülhessetek. Szent Oldalam mindenki számára nyitva áll. Imádkozzátok ez imát és ismertessétek meg minden emberrel. Oltalmazom mindazokat, akik ezt megteszik. Szeretlek mindnyájatokat!…”
(1998. július 07.)
Jézus által adott imák Barnabásnak
NIHIL OBSTAT: Rev. Fr. Stephen Obiuxwu
Censor Deputatus
Chairman. Doctrine and Faith Committee
Archdiocose of Onitsha, Anambra State 430001 NIGERIA
Ist July 1999.
IMPRIMATUR: Ayo-Maria Atoyebi, O.P.Bishop of llorin Diocese
Ilorin, Kwara State 240001 NIGERIA
17 th June 2001.
jan 31

DÁTUM: 1999. december 31.

IDŐ: 00:00

HELYSZÍN: KÁRMELY HEGY, OLO

Látomásban láttam egy kétélű kardot, egymást keresztezni egy felhőben. A metszéspontjuknál egy nyíl mutatott lefelé a földre. Kis idő után egy nagy villámlás és dörgés rengette meg az egész helyet és a látomás eltűnt. Aztán ismét megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca könnyekkel és vérrel áztatva, mely a Szent Fejének sebeiből áradt. Egy rövid ideig csendben volt, majd így szólt a mi Urunk: „Fiam és gyermekeim! Öröm számomra látni enyéim sokaságát, akik virrasztással és imával lépnek be az új évezredbe. Megáldalak titeket! Az Én békém legyen veletek! Fiam, elfogadom szeretettel teli engesztelő imáitokat és tudtotokra akarom hozni, milyen nagy jelentőségű időben éltek. Imáitok megvigasztalnak Engem. Szükségem van még több engesztelő imára és szenvedést elfogadó életre. Engeszteljetek folytonosan bűneitekért és a világ összes bűnéért. Sebeim így begyógyulnak.

Fiam és gyermekeim tartsátok észben az összes hozzátok intézett figyelmeztetésemet és intelmemet. Az idő, amelyről már beszéltem nektek, tolvaj mód ragadja majd magával számos gyermekemet. Már most sokan közülük azon óra hatásaitól botladoznak. Ki fogja akkor hát túlélni? Fiam és gyermekeim, halljátok ma meg, hogy ennek az évszázadnak első éveiben a sátán és a vadállat és az ő csatlósaik megmutatkoznak. Egy ideig kinyilvánítják majd erejüket és vezetésüket a Föld minden embere felett. Megpróbálnak majd uralmuk alá vonni minden embert. Azokban az években a vadállat jele uralkodik majd. A jel ’666’. Ez a számítógép központi kódszáma. Ez a vörös sárkány száma. Legyetek óvatosak és ne csatlakozzatok a vadállathoz!

Fiam és gyermekeim, ennek az évszázadnak éveiben fogjátok majd saját szemeitekkel látni a nagy zűrzavart a Vatikánban is. Ennek eredménye lesz az, hogy a Pápa elhagyja Vatikán városát. Gyermekeim ez alatt azt értem, hogy beléptek a nagy zavarodottság időszakába. Hamarosan az Isteni Irgalom óceánja megszűnik áramolni. Abban az időben bármi, amely a Drága Véren kívül esik, el fog veszni. De minden, amely az Én Drága Vérem védelme alatt él, bőséges kegyelemben fog részesülni.

Figyeljetek Rám gyermekeim, igaz, hogy a sátán, a vadállat el fog jönni. De mily borzasztó lesz annak a nemzetnek, mely erőt ad a vadállatnak! Jaj, annak az országnak, mert a Mennyei Atya haragja leszáll majd rá! Nagyon hamar ezek a ma még erős városok sivataggá válnak.

Imádkozzatok, imádkozzatok sokat nemzetetekért! Édesanyám fájdalmas könnyeit hullajtja ezért a nemzetért. Ez a nemzet az ő Véres Könnyeinek okozója. Szeretlek titeket, ezért Én is könyörgök hozzátok! Imádkozz ezért az országért, hogy ne adhasson életet egyetlen vadállatnak sem. Maradjatok meg a hitben, kövessétek a keskeny utat, hordozzátok keresztjeiteket és mindig kövessetek Engem! Még akkor is, ha a világ elutasít titeket. Biztosan el fognak titeket utasítani, de Én veletek vagyok. Megerősítelek titeket, hogy mindennek a végén elérkezik az Én Királyságom. Akkor majd együtt uralkodtok Velem angyalaim között örökkön örökké! Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Megáldalak titeket!”

Már 05

2001. JÚLIUS 5.

Látomásban egy szentet láttam felénk közelíteni, kezében egy keresztet és egy rózsát tartott. Öt kerub kísérte, s énekelve ereszkedtek le a felhőben. Amint hozzánk értek a szent így szólt:

„Én vagyok Assisi Szent Ferenc. Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a békesség drága szirmát. Mielőtt megmutatnám nektek ezt a drága szirmot, nyissátok meg szíveteket, hogy megérthessétek, milyen óriási kegyelmet kaptok. Mily boldogok azok, akik megragadják a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, soha nem sajnálkoznak majd napjaik felett. Áldottak azok a kezek, amelyek megfoghatják a Tökéletes Tisztaság Szent Rózsáját. De ó, mily bánat azoknak, akik visszautasítják ezt a Rózsát, ők azok, akik nem értik és nem akarják megérteni, nem keresik, hanem eltaszítják maguktól a tökéletes Tisztaság drága Rózsáját. Bánkódni fognak majd mulasztásaik felett, azokban a napokban, mikor mindent felfednek.

Örvendjetek Sion gyermekei, akiknek megadattatott a lehetőség és a kegyelem, hogy megkaphassák e szent Rózsát. Örvendjetek mind, akiket a Mester szeret. Ti vagytok a legszerencsésebb nemzedék. Azoknak, akik elvesznek, nem lehet kifogásuk. Hatalmas mennyei ajándékot kaptatok. Ez az a Rózsa, mellyel a szentek üdvözlik a világot hátrahagyóakat, s most ez egy ajándék a halandó embereknek és a bűnös világnak. Isten kicsiny gyermekei, a legnagyobb kegyelmet ajánlották nektek. Ne tékozoljátok el, ez egy drága ajándék! Akik elszalasztják, nagyon sokat veszítenek miatta. De azok, akik megkapják, rengeteget nyernek majd vele.

Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsájának békesség szirmát. Ez az a szirom, aminek a világ jócskán híján van, melyet igen gyűlöl, s elhanyagol. S mivel a világ elhanyagolja e szent szirmot, nem is fogják élvezni a békét. Barátaim, arra kaptatok meghívást, hogy elvessétek a békesség magvát, azért hogy a végén begyűjthessétek azt a magatok és a világ számára. Lássátok, hogy milyen sokan vannak a csalódottak, reményvesztettek, elkeseredettek, mert bűneik miatt csalódtak a világban, vagy, mert elveszítették vagyonukat, amelyben bíztak, vagy, mert elvesztették szeretteiket. Az ilyen embereknek vessétek el a remény magvait, s majd a megbékélés szirmait arathatják le és megvigasztalódnak. Ahol kétely van, ott vessétek el a hit magvát, s amikor a mag beérik, a világ begyűjtheti majd a békesség szirmait. Ahol sötétség van, ott vessetek fényt, a világosság biztosan békét terem. Ahol jogtalanság és károkozás van, ott vessétek el a megbocsátás magját, a megbocsátás növeli a béke megteremtését.

Isten kicsiny gyermekei, menjetek. Ismét mondom, menjetek. Azzal a paranccsal küldelek titeket, amivel a Mester engem küldött: „Menjetek és ültessétek el a szeretet palántáját, ott ahol gyűlölködés van, ültessetek reményt a csüggedés és elkeseredés mezején, örömet a szomorúság földjén, hitet a kételyek területén, világosságot a sötétség földjén, és megbocsátást a békétlenség területein. Ezek a magok termik meg majd a békesség szent szirmait. E szent illaton keresztül az erőszakos világ megtisztul majd.

Isten kicsiny gyermekei, ne vigaszt keressetek, azáltal, hogy összegyűjtitek ezeket a szirmokat, hanem törekedjetek arra, hogy vidám arccal nyeljétek el a fájdalmakat, s ne megértést keressetek, miközben a békesség magvát vetitek el. Inkább ti törekedjetek arra, hogy másokat megértsetek. Bírjátok ki a fájdalmakat és a bánatot, amelyet a mások megértése közben átéltek. Sokat kell elhagynotok, hogy sokat nyerhessetek. Meg kell bocsátanotok, hogy ti is bocsánatot nyerhessetek. Bizony mondom nektek, hogy meg kell halnotok a békéért, hogy a Tökéletes Tisztaság Rózsájának békesség szirmával köszönthessenek a Béke Királyságában.

Isten gyermekei, miután összegyűjtöttétek ezeket a szirmokat, úgy fogtok tovább növekedni, mint Isten békéjének eszközei a világban.

Áldjon meg titeket, Aki nagyon szeret benneteket, s elküldött engem, hogy felajánljam nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirmát. Most távozom tőletek.”

A látomás hirtelen eltűnt, s megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, s így szólt:

„Gyermekeim, gyűjtsétek össze a békesség magjait, és vessétek el azokat úgy, ahogyan tanultátok. A bölcsek engedelmeskednek majd, de a balgák azt kérdezik, hogy miért. A balgák csak egy példabeszédnek tekintik ezt a tanítást, de a bölcsek megfogadják olyan formában, ahogyan kapták. Ez a tanítás a kicsinyeknek szól. A Mennyország tudása, s bölcsessége távol van a büszkéktől és gazdagoktól. Legyetek alázatosak, és lélekben szegények, hogy birtokba kaphassátok a földet. Megáldalak hát titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen”

Már 05

Kategória: Barnabas      Címkék: Nincs hozzászólás »

Barnabás Nwoye egy 17 éves iskolás fiú volt, amikor Jézus, a szenvedő szolga alakjában 1995. július 5-én megjelent neki abban a kis házban, amiben Barnabás a szüleivel együtt lakott. A következőket mondta neki: „Barnabás, Barnabás, Barnabás, vigasztalj meg Engem. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus.”

Már 05

2004. július 5.

„Örvendjetek mind, akik szomjasak vagytok a tökéletességre. Mesteretek szeret titeket. Létrát adott nektek, hogy rajta felmenjetek a tökéletesség útjára. Jöjjetek mindnyájan, akik szomjasak vagytok a tökéletességre. Jöjjetek, és lépjetek fel arra a létrára, amely a tökéletesség útjára vezet. Ó mily kiváltságosok vagytok, hogy nektek adatott a tökéletességről szóló tanítás! Ó mily szerencsések vagytok, hogy megismerhetitek, amit arra rendeltek, hogy tudjatok! Áldottak vagytok.

Én vagyok testvéretek, Assisi Szent Ferenc. Azért jöttem, hogy tanítást adjak nektek a tökéletesség negyedik szintjéről, amelyet a Kreativitás Szintjének nevezek.

Ez az a szint, ahol Isten háza népének találékonysága kezdődik. Ez az a szint, ahol az emberek először döbbennek rá arra, hogy mit tehetnek Istenért. Más szavakkal mondva, ez a szint hozza napvilágra az ember talentumát, Isten háza népe között. A tökéletesség ezen szintjének egyik érdekessége, hogy ez határozza meg, amit a jövő embere tesz, vagy amilyen lesz az Istennel kapcsolatos dolgokban. Ha valaki jól munkálkodik ezen a szinten, akkor annak jövőbeni lelkisége és szellemisége ragyogni fog. Máskülönben lelki fényességét részben vagy teljesen elveszíti.

Ebből adódóan, kedves barátaim, figyeljetek hát jól. A lélek minden egyszerű szívet tanítani fog. Az én feladatom az, hogy rámutassak néhány dologra és a lélek majd a többit megteszi.

Krisztus barátai, mennyire élveztétek az eddigi tanításokat? Tudom, hogy nem tekintitek értéktelennek azokat. Rendkívüli tanítások ezek az életszentségre és a tökéletességre. A kreativitás szintje a tökéletesség harmadik szintjében gyökeredzik. Had hozzalak le titeket a természetes dolgokhoz, hogy aztán tisztán lássatok a lelki dolgokban. Miközben egy gyermek növekedik, elhagyja az egyszerű látvány szintjét, ahol csak az édesanyját ismeri. Ez a szint az első szeretet szintje, amit már ismertek. A gyermek minden vigaszt és örömet anyja karjaiban lel. Ebből a szintből növekszik a gyermek, hogy felfedezze az ő száját és nyelvével az édes ízt. Ez a fogyasztói korszak. Amit csak elér, azt a szájába teszi. Ezen a szinten minden fogyasztható. Növekszik, hogy felismerje a körülötte lévő embereket. Először a család tagjait, majd azokat, akik a világban mellette versenyeznek a korlátozott számban elérhető élelemért. Ez az önzés korszaka. A gyermek ebben a korszakában mindent megkíván és követel, amit csak meglát. Ezért elkezd kutatni a hatalom és a tekintély után, hogy egyedül őt illesse meg a nemzetek gazdagsága. Ez a szint az Erő és Hatalom szintje, amelyről már tanítást kaptatok. Ettől a kortól kezdve a gyermek felfedezi, hogy „alkoss, hogy birtokolhass”. S ekkor az utánzás elkezdődik. Az első személy, akit utánozni kezd, az édesanyja vagy az édesapja. 

A fiúgyermek megtanulja, hogyan tervezzen házat fából, hogyan másszon fára, hogyan kell tanítani, és hogyan kell parancsolni. A leánygyermek megtanulja, hogyan kell főzni törött edényekkel és nyitott konzerves dobozokkal, hogyan kell gyereket nevelni játék babákkal, és hogyan kell a családban apró-cseprő dolgokat elvégezni. Ez általában kettő és öt éves koruk között történik. A figyelmes szülők mindig észreveszik gyermekük ezen korszakát, akik képességeiket meghaladó feladatokra vállalkoznak, vagy kockázatos munkát akarnak elvégezni, mely megsebesítheti őket.

Krisztus barátai, az a jó tanácsom azoknak a szülőknek, akiknek ilyen korú gyermekei vannak, hogy tanulják meg elkerülni a megdorgálást, a szemrehányást, és a rendreutasítást vagy a kemény szavakat gyermekeik felé. Amire szükségük van, az a gyengéd helyreigazítás és dicséret. A dicséret a legnagyobb dolog, amelyre szükségük van fejlődésük érdekében. Fogadjátok el őket, dicsérjétek meg, és kedvesen javítsátok ki cselekedetüket. Biztosítalak titeket, hogy örömmel fognak dolgozni és növekednek szeretetben.

Most, hogyan tudnánk ezt a tökéletesség szintjére hozni? Nincs sok különbség köztük. Isten háza népe között az emberek a tökéletesség ezen szintjén felfedezik, hogy „alkoss, hogy birtokolhass”. A lelkesedésük és buzgóságuk Isten munkája iránt ezen a szinten születik meg szívükben. A buzgóság löki őket Isten munkájának mezejére. Sokszor úgy folytathatják munkálkodásukat, hogy talán nem tudják befejezni. Néhány vezető azt hiheti róluk, hogy csak dicsekszenek, hivalkodnak és kérkednek az emberek felé. De nem, ők nem ilyenek. Őket Isten munkája iránti buzgóságuk vezérli. Esetleg láthatjátok őket tévesen tanítani vagy imádkozni, de ekkor ne fedjétek meg őket kemény szavakkal, és ne utasítsátok rendre őket, mert lerombolhatjátok Isten ajándékát bennük. Hallgassatok rám mindnyájan, ti vezetők Isten családjában, ti vagytok az édesanyjuk és édesapjuk ezeknek a gyenge lelkeknek. Fogadjátok el őket úgy, ahogyan vannak. Értékeljétek munkájukat. Dicsérjétek meg erőfeszítéseiket, és szeretettel, kíméletesen javítsátok ki hibáikat.

Értsétek meg vezetők, hogy a kemény, nyers rendreutasítás félénkké, gyávává, lustává teheti őket, valamint konokká a bűnben és gyűlöletet kelthet szívükben. Mindig dicsérjétek, és szeretettel korrigáljátok őket. Ó vezetők, legyetek körültekintőek abban, ahogyan ezen a szinten az emberekkel éltek, mert ez a szint az utánzás szintje is. Ezen a szinten mindent utánoznak, ami csak felkelti az ő érdeklődésüket. Ha helytelenül viselkedtek, akkor bűnösek lehettek botrányokozásban.

Végezetül Isten kedves barátai, ezen a szinten, amint látjátok, sokat időzöm, hogy tanácsokat adjak vezetőiteknek. Azért, mert a ti növekedésetek az ő kezükben van. De nektek még mindig megvan a saját akaratotok, hogy megbirkózzatok minden helyzettel, és azzá legyetek, akik lenni akartok. Hogyan tudjátok ezt megtenni? Tanuljatok meg Jézus Krisztusra tekinteni. Ő legyen a ti Mesteretek és Megváltótok! Minden dologban utánozzátok Őt. Ne csüggedjetek el, amikor az emberek félre értenek titeket! Mindaz, amit szeretettel tesztek igazolt. Az, aki szereti a bűnösöket, nem azért szeret, mert nincs tisztátalanság az ő szeretetükben, hanem azért, mert a szív, amely szeret tiszta; és Isten a Szeretet. Ne legyetek túl büszkék! Tanuljatok alázatossággal! Vágyakozzatok mindig a tanulás után, és vezetőitek bölcs tanítását szeretettel fogadjátok. Legyetek engedelmesek és egyszerűek. Legyőzitek majd a világot.”

 

ELMÉLKEDÉS

A lelki életben az ember mindig arra törekszik, hogy bebizonyítsa, mire képes. Sokszor a közösségi összejöveteleken, imaalkalmakon is azon versenyeznek, hogy ki legyen a vezető. A kegyelem hiányát érzékelik, ha az imacsoportokban nem ők vezetnek, boldogtalannak és elégedetlennek érzik magukat. Úgy tekintenek magukra, mintha aznap nem részesültek volna áldásban, vagy nem lennének kiváltságos helyzetben. Ha hosszú ideig mellőzik őket, úgy kezdenek magukra tekinteni, mintha méltatlan szolgák lennének. Értéktelenségük oka minden bizonnyal az, hogy nem veszik őket észre. Szívük mélyén féltékenység alakul ki azokra, akik kedvezményezett helyzetben vannak.

Ennek a korszaknak azonban van egy vitathatatlan előnye. Ezek az emberek fáradhatatlanul dolgoznak az Úr szőlőjében. Csak munkálkodnak, de nem panaszkodnak. Még a legfárasztóbb munkákat is mosollyal az arcukon végzik el. Ha egy közösségnek vannak ilyen tagjai, akkor ők megkönnyítik és érdekessé teszik a térítő, igehirdető munkákat. Éppen ezért lelki vezetőiknek, közösség vezetőknek nagy odafigyeléssel kell gondoskodniuk lelki fejlődésükről. Dicsérjék meg, s értékeljék erőfeszítéseiket, s hibáikat, tévedéseiket szeretettel javítsák ki.

Mindazoknak, akik ezen a szinten állnak, meg kell tanulniuk alázatosnak lenni, ahhoz, hogy képesek legyenek a lelki növekedésre. Meg kell tanulniuk elfogadni, ha munkálkodásukban helyreigazítják őket. Csak azért, mert képesek valamit megtenni, még nem biztos, hogy teljesen értik és ismerik is azt. Úgy tartja a mondás, hogy a bölcsesség a korral jár. Fogadjátok el, hogy gyakran az idősebbek óvatossága nem gyengeség, hanem bölcsesség. Engedjétek, hogy a lélek vezérelje tetteiteket. Soha ne álljatok ellent a Szentlélek lelketekben megnyilvánuló indíttatásainak. Mindig és mindenhol engedelmeskedjetek neki.

Krisztus:

„Gyermekeim, építeni mindig nehezebb, mint rombolni. Tartsátok szilárdan, amitek van és védelmezzétek azokat, amik nektek adattak. Dolgozzatok mindig keményen, hogy megsürgessétek Isten Országának eljövetelét a földön. Bátorítsatok több munkást az én mezőmben, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Imádkozzatok, és kérjétek Isten segítségét, mert nélkülem semmit sem tehettek. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki meghív titeket arra, hogy növekedjetek szeretetben. Így hát megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.”

IMA:

Ó isteni lélek, a Mennyei Atya Lelke, gerjessz szívemben buzgóságot ügyeidért való munkálkodásra.  Távolítsd el belőlem a lelki tévedést és sötétséget. Tégy engem a megújulás eszközévé műveidben, s ne engedd, hogy valaha is beleunjak vagy belefáradjak ebbe a feladatba. Ismertesd meg velem mindig a Te utadat! Ámen

Már 05

1995. július 5.

„Barnabás vigasztalj meg Engem, imádd az én Drága Vérem!” Ez a hang oly szelíd és könyörgő volt… Megfordultam, de senkit nem láttam magam körül. A hang így folytatta: „Barnabás vigasztalj meg Engem, imádd az én Drága Vérem; én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus.” Majd ismét csend lett. Észrevettem, hogy a szobában, ahol tartózkodtam, hirtelen csend és nyugalom lett. Úgy tűnt számomra, mintha az egész világban megszűnt volna mindennemű mozgás, akkora volt a csend, hogy bárki meghallhatta volna egy elejtett gombostű hangját. Ebben a hangtalan pillanatban egyszer csak meghallottam egy kórus hangját, akik a Drága Vérről énekeltek, és ezekkel a szavakkal imádkoztak: „Jézus Krisztus Legdrágább Vére ments meg minket és az egész világot.” Végül a hang így szólt: „Megáldalak fiam!” Majd hirtelen minden tovaszállt.

               1996. július 5.

„Barnabás, én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, vigasztalj meg Engem, imádd az én Drága Vérem! Szenteld az életedet az én Drága Véremnek, és engesztelj kitartóan az én Vérem ellen elkövetett bűnökért.” Kezembe adta a Rózsafüzért majd így szólt: „Ez a Szent Vérem Rózsafüzére. Imádkozd, és ismertesd meg az egész világgal!” Elfogadtam, majd így válaszoltam: „Imádás legyen a Te Drága Vérednek!” Így folytatta: „Ezen a Rózsafüzéren keresztül megújítom a föld színét, és minden embert magamhoz vonzok, hogy elismerjék Megváltásuk Árát. Megújítom az Egyházat is, hogy a nekem szentelt Áldozat tiszta és méltó maradjon a Mennyei Oltárom elé szállni. Ígérem, hogy aki ezt a rózsafüzért imádkozza, az ördögi támadásoktól megvédem. 5 érzékszervét egészségben megőrzőm. A hirtelen haláltól megóvom. Halála előtt 12 órával inni fogja Szent Véremet és enni fogja Szent Testemet. Halála előtt 24 órával megmutatom neki 5 Szent Sebemet, hogy ez által mély bűnbánatot érezzen bűnei fölött és teljesen tudatában legyen azoknak. Aki e rózsafüzért kilencedként végzi, megkapja, amit kér, imái meghallgatásra találnak. Sok csodát fogok művelni e rózsafüzér által. Lerombolok általa minden titkos (Isten ellenes) társaságot és irgalmammal sok lelket szabadítok ki a fogságból. Sok lelket szabadítok ki a tisztítótűzből. Megtanítom utamat annak, aki e rózsafüzér által tiszteli Szent Véremet. Irgalmas leszek azokhoz, akik irgalmasak Szent Sebeimhez és Véremhez. Mindazok, akik e rózsafüzér imát másokkal megismertetik, 4 év búcsút nyernek. Én, a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki mindezeket megígértem enyéimnek, Szent Vérembe merítem ezt a Rózsafüzért. Barnabás, ha hűségesen végzed ezt az ájtatosságot, sokat fogsz szenvedni Velem, mert ez az út a kietlen, sivatagi út, száraz és rögös. Ezen az úton Én foglak elvezetni téged, és minden embert, aki válaszol Szeretetem Hívására az Ígéret Földjére. Ismét megígérem, hogy megújítom a föld színét az én kicsinyeimen keresztül. S, mikor mindnyájan egyek lesztek Bennem, elérkezik az én Dicsőségem Uralma.”

„Uram, megkérdezhetem, hogy miért 12x imádkozunk a kis szemekre, és 1 Miatyánkot, 1 Üdvözlégyet a nagyszemekre? Ha az emberek megkérdezik tőlem, mit válaszoljak?” „Fiam, ez az Ájtatosság (Szent Vér tisztelet) a Körülmetélésem napjától kezdve létezik az Anyaszentegyházban. Édesanyám volt az első, aki imádta az én Drága Vérem, bűnbánati könnyeket hullajtva, mikor látta az ő Egyszülöttét vérét ontani az emberiségért. De amint látod, ez a kor elfelejtkezett az ő megváltásuk Áráról. Ezért ma neked és minden embernek adom ezt a Rózsafüzért, hogy imádjátok a Drága Vérem, Megváltásotok Árát. Ébredjen föl ez az ájtatosság és siettesse eljövetelét az Én Dicsőségem Uralmának itt a földön! Barnabás, minden kis szem Izrael 12 törzsét képviseli. Miközben ismétlitek a fohászokat, az én Drága Vérem kiárad a földre egész Izrael megtéréséért, amin az egész világot értem. A rózsafüzér alatt, mikor a Miatyánkot és az Üdvözlégyet mondjátok, tisztelitek a Haláltusát vívó Fiú és a Fájdalmas Anya Szívének misztikus Sebeit, Fájdalmait és Drága Vérét. Biztosítalak titeket, hogy sok seb ezáltal begyógyul. Engem és Édesanyámat megvigasztaltok ezzel. A Mennyei Atya irgalma megsokszorozódik, a Szentlélek felettetek megpihen, az én Drága Vérem kiárad, hogy megmentsen. A piros színű szemek jelképezik az én Drága Véremet, a fehér színűek pedig a Vizet, mely a Szent Oldalamból tör elő, hogy lemossa a bűneiteket. Emlékezz, hogy én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki nagyon szeret téged. Fogadd áldásomat! Megáldalak téged az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Ámen”

               2015. július 6.

„Dicsérd az Urat Jeruzsálem! Zengj himnuszt a Királynak, ó Sion gyermeke! Győzött az oroszlán Júda törzséből! Hirdesd az Ő győzelmét néped között és szerte a világban. Cecília vagyok, Isten kis szolgáló leánya. Ó világ, mi tudja lemosni rólad a romlottság és a bűn szennyét? Talán a bakok vagy bikák vére? Vagy a kutyáké, esetleg a kecskéké? Bizony mondom nektek, hogy nem. Ezek vérét Ábrahám az áldozati oltárra hintette. Mózes megkente vérrel az ajtófélfákat és a szövetség tábláit is. Emellett azonban az emberek állatok vérében fürödve reménykedtek tisztulásukban, azonban mégis tisztátalanok maradtak. Ó világ nemzetei, hol van a ti reményetek? Ki ad számotokra egyszer s mindenkorra tökéletes tisztaságot adó megtisztulást?

Hála Sion leányának, aki megtartotta az Úrnak tett fogadalmát. Ó erőteljes „legyen”, amely megolvasztotta az Urad s Jegyesed szívét! A Szeplőtelen Szűzben az isteni és az emberi eljegyezte egymást. Az emberi eggyé vált az istenivel. A tökéletlen tökéletessé vált. Igen, a bárány tökéletes rendben született, hogy elhozza az üdvösséget a romlott nemzetek számára. Mint az áldozati bárányt, úgy ölték le Őt is, hogy kiengesztelje a világ bűnét. Drága Vérét mind egy cseppig kiontotta és meghalt a mi bűneinkért. Ó imádjuk hát a Vért, mely megváltotta a világot. Ó tökéletes tisztító, lemostad a mi bűneinket és szabaddá tettél minket. Imádlak Téged ó Krisztus Drága Véredért, mely lemosta a világ bűnét.

Ó Sion, mily áldott vagy, hogy a Bárány Vére tisztított meg! Ragyogsz, mint a nap. Mily szerencsések a gyermekek benned, ők az Isten gyermekei. Az Úr az ő Istenük. Ők az Ő népe. Legyen áldott az Úr neve!

Barnabás, ó mily áldottak a nemzetek, akik felajánlják magukat a Bárány Vérének! A győzelem és a szabadság biztosítva lesz számukra. Szentségben és imádásban dicsérni és dicsőíteni fogják a Bárányt az áldozat új oltárán. A bölcsesség engedelmes Isten akaratának. Ó az élő Isten barátai, legyetek részesei ennek a győzelemnek! Dolgozzatok ezért a győzelemért, tartsatok ki ezért a győzelemért! A világban, amelyben éltek, küzdelem nélkül semmilyen jó nem jön könnyen. A küzdelem és a szenvedés a trónhoz vezető lépcsőfokok részei. A fájdalom az a virág, amely a lépcsőfokokat szőnyegként borítja. Kitartásotok megnyeri számotokra a győzelmet.

Maradjatok meg Krisztus szeretetében!”

Már 05

DÁTUM: 2000. január 5.

IDŐ: 17:45

HELYSZÍN: LOURDESI KÉPOLNA, IMEZI OWA

Szentmise alatt látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten függve, aki így szólt: „Fiam, reggel három órakor el fogom küldeni hozzád Szent Mihály arkangyalt, aki táplálékul adja majd neked Legdrágább Véremet. Csendben kell lenned mindaddig, amíg ez tart. Tanítani fog neked még többet az én Drága Véremről. Légy készen és üdvözöld őt. Aki abban az órában aludni fog, le fog maradni a Mennyország áldásáról. Barnabás, ismertesd meg ezt az üzenetet a következő program alatt. Csak azokat akarom, akik válaszoltak hívásomra. Megáldalak titeket.

Már 04

DÁTUM: 1999. december 4.

IDŐ: 00:00

HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA

Látomásban láttam egy olyan fényes dolgot, mint a nap. Olyan vakító fény áradt ki belőle, hogy nem tudtam ránézni. Amint a fénysugarak elértek engem, egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. Ekkor már képes voltam meglátni, hogy a fénysugarak a mi Asszonyunk Szeplőtelen Szívéből törtek elő. A Szűzanya közelebb jött hozzám, megérintett, s így szólt:

„Nézz rám fiam. Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Eljöttem hozzád, hogy megosszam veled örömömet, és hogy arra kérjelek, légy vigasztalója Fiamnak, Jézus Krisztusnak, aki haláltusát vív miattad.

Fáj szívemnek látni, hogy sokan közületek, hogyan szegik meg Neki tett fogadalmaikat. Mindez azért történik, mert élnek köztetek olyanok, akik a végső idők Júdásaiként viselkednek, s viselkedésük az egyre növekvő gyűlölet okozójává válik. Örvendjetek azonban, mert én közbenjárok értetek. Senkit nem akarok elveszni engedni, még azokat sem, akik Júdásként élnek.

Közbenjárok mindenkiért, mellettetek vagyok, hogy segítsek nektek. Boldoggá tesznek a Legdrágább Vér apostolainak erőfeszítései, melyeket ebben a nemzetben és világszerte tesznek. Megáldalak mindnyájatokat. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Anyja. Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Örvendjetek!”

A látomás eltűnt.

Már 04

2001. JÚLIUS 4.

Látomásban, egy felhőben megjelent egy szent, kezében egy rózsával. Közelebb jött, s így szólt:

„Sion gyermekei, azért jöttem, hogy felajánljam nektek ezt a drága ajándékot az urak Urától. Az ajándék a szent önmegtagadás kedves virágszirma. Ez az önuralom szirma. Bizony mondom nektek, ez a szirom a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirma. Ez a szirom elfeledve hever a világban. A szerető mester, mikor elküldött engem, így szólt: „Azért küldelek a világba, hogy felajánld nekik a szent önmegtagadás szirmát. Még szerelmeim között is oly keveseket látok, akik összegyűjtötték e szirmokat. Menj, küldelek téged, hogy nyisd fel szemüket, hogy meglássák ezt a hatalmas kegyelmet. Akik meglátják, s összegyűjtik e szirmokat, mennyei kincseket szereznek maguknak, soha nem lesznek az isteni Bölcsesség hiányában.”

Én vagyok a ti leányotok, Brigitta. Kövessetek engem, Sion gyermekei, hogy meglássátok, hogy merre hevernek elfelejtve a szent önmegtagadás szirmai szerte a világban. Gyertek, s nézzük meg őket a „gondolatok” területén. Arra vagytok meghívva, hogy uralkodjatok gondolataitok felett, de sokan közületek ezt nem tudják. Sion gyermekei! Mik azok a gonoszságok, amik megtöltik szíveiteket? Milyen gonoszságok töltik be folytonosan gondolataitokat? Elfelejtettétek, hogy a ti lelketek a legszentebb Istennek az élő tabernákuluma? Isten tabernákulumának szentnek kell lenni. Arra kaptatok meghívást, hogy uralkodjatok gondolataitok felett. Az ember bűnbeesése óta a világ a pokol erőivel van teli. Csak az önmegtagadáson keresztül érhető el a tökéletesség.

Barátaim, bármikor, ha a gonosz vágy tölti be szíveteket, azonnal űzzétek ki azokat onnan. Ne vesztegessetek időt, ne engedjétek meg, hogy helyet foglaljanak szívetekben. Bizony mondom nektek, ne leljétek örömeteket a pokol keserű bűzében. Inkább gyorsan vegyétek fel az önmegtagadás szirmát, hogy belélegezhessétek a Tökéletes Tisztaság Rózsájának édes illatát.

Tanuljátok meg felvenni e szent szirmot s „látás” és „hallás” területén is. Mindig gondoljatok a Mennyre és Isten szeretetére. Az örökélet jutalma, melyet nektek megígért, legyen reményetek központjában mindig. Vegyétek fel ezt a szirmot, s a Paradicsom örömével telik meg majd szívetek.

Jöjjetek most velem a „látás” mezejére. Sion gyermekei, láthatjátok, hogy a világ telve van gonoszsággal. Hogy össze tudjátok gyűjteni ezt a kis szirmot, irányítanotok kell a látásotokat. Soha, bizony mondom nektek, soha ne nézzetek kétszer a bűnre. Abban a pillanatban forduljatok el attól, mihelyst megláttátok. Álljatok ellen annak a biztatásnak, hogy ismét rápillantsatok. Ha így tesztek, akkor sikerül összegyűjtenetek az önuralom szirmát, a szent önmegtagadás szirmát. Tanuljatok meg szent dolgokra tekinteni. Ha így tesztek, akkor sikerül összegyűjtenetek számotokra a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirmait.

A „hallás” mezején járva, tanuljátok meg, szerezzetek jobban örömet a léleknek, mint a testnek, tartózkodjatok azoktól a dolgoktól, amiket nagyon szerettek. Tanuljátok meg, hogy azokat a dolgokat keresitek, amelyeket noha ti nem feltétlenül szerettek, azok mégis örömet szereznek a Mennynek. Több keserűt és kevesebb édeset vegyetek magatokhoz, tanuljatok meg olyat enni időnként, ami nem felel meg étvágyatoknak, s néha-néha utasítsátok vissza azt, ami nagyon ízlik nektek. Ha így tesztek, sikerül majd összegyűjtenetek számotokra a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirmait.

Sion gyermekei, soha ne vágyakozzatok azután, hogy gonosz szavakat, hamis vádakat, sátáni zenéket, vagy a világ üres dicshimnuszát halljátok. Barátaim, azt tanácsolom nektek, hogy tartsátok magatokat távol a gonosz összejövetelektől, azonban, hogy sikerüljön a szirmokat összegyűjteni, járjatok az Isten gyermekeinek összejöveteleire.

Ez az ajándék a szent önmegtagadás szirma, melyet az én Uram, Istenem engedett meg, hogy nektek felajánljam. Ez egy drága ajándék, ha összegyűjtitek, kinyitjátok a világ számára az új édenkert kapuit. Gyűjtsétek össze e szirmokat, hogy világító oszlopok lehessetek ebben a sötét világban.

Áldjon meg titeket a mi Megváltónk, aki hozzátok küldött, hogy átadjam ezt a tanítást nektek.”

Hirtelen a látomás eltűnt, majd megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki így szólt:

„Gyermekeim, gyűjtsétek össze, bármibe is kerül a szent önmegtagadás szirmát. Ha ezt figyelmen kívül hagyjátok, alig érhetitek el a tökéletességet. Mindennek a végén, megértitek majd, miért van oly nagy szükségem most a ti tökéletességetekre. Aki magához öleli e szirmot, azt folytonosan betöltöm az isteni Bölcsességgel, amely bölcsességet a világ soha nem fog adni. Ez a szirom lesz a „legtanulatlanabb”, de a legbölcsebb.

Így megáldalak titeket, amint magatokhoz ölelitek e szirmot, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Ámen”

Már 04

2004. július 4.

„Örülök, hogy imádkozni látlak titeket, július havában ez a hónap a kegyelem hava. Mindazok, akik felismerik ennek a kegyelemnek a fényét, és imával válaszolnak a meghívásra ebben a hónapban, áldottak Isten által. Ó mily boldog vagyok, hogy Jézus elküldött hozzátok, arra kért, hogy a tökéletesség 3. szintjéről beszéljek nektek, amelyet az Erő és a Hatalom szintjének hívok. Júdás apostol vagyok. Az apostolok közül a legközelebbi kapcsolatban voltam Jézussal.

Az élő Isten kedves barátai, már sokat hallottatok az első és a 2. szintről. Most azzal kezdjük, hogy leszögezzük, hogy ez a tökéletességnek egy aktív szintje. Ez a tudat aktív szintje, ahol az ember mindig igényelni és birtokolni akar. Ez az a szint, ahol a hit sokféle módon indul fejlődésnek.

Ezen a szinten az emberek – noha megtapasztalták Isten csodáját a 2. szinten, – az imákat parancsnak tekintik. Úgy gondolják, hogy mindaz, amit megkaptak Istentől a múltban, az ő hatalmuk és parancsoló erejük által történt, s nem értik meg, hogy mindez valójában Isten szeretete általi.

Gondoljatok az 1-2 éves gyermekre, akinek magabiztossága édesanyjába vetett bizalom által alakult ki, aki mindent megtett, amire a gyermekének szüksége volt. Eljön az az idő, mikor ez a magabiztosság hatalommá és tekintéllyé válik. Ezek után már nem kérlelni fog a gyermek, hanem követelni fog, hogy az övé legyen mindaz, amit meglát. Ha egy ilyen gyermek meglátja, hogy valaki egy játékot tart a kezében, ami nem az övé, rögtön el akarja venni azt tőle. Mindaddig meg akarja azt szerezni, amíg látja. Nincs benne félelem, mert még sosem tapasztalta meg, hogy valaki ne teljesítse akaratát. Minden az övé, mert az édesanyja mindig megadja neki mindazt, amit csak kér.  Ezért nem foglalkozik azzal, hogy ki tartja azt a játékot, úgy hiszi, hogy az a játék az édesanyjáé, vagyis az övé. Az ilyen gyermek hisz a sírásának az erejében is. Az ő sírása lesz az ő hatalma. Ezért van az, hogy amikor valamit birtokolni akar, de nem tudja, a tekintélyéhez fordul, vagyis erővel sírni kezd. Sírásának hatása készteti a személyt, aki a játékot tartja arra, hogy odaadja azt neki. Ez az, ahogyan a gyermek gyakorolja az ő hatalmát, tekintélyét.

A Csodák Korszaka adja nekik azt a gondolatot, hogy mindent birtokolhatnak, amit csak meglátnak. Emiatt láthatjátok, hogy egyesek ezen a szinten mindenre igényt tartanak, amit meglátnak vagy megkívánnak, anélkül, hogy fontolóra vennék Isten akaratát. Amikor az ilyen emberek ezen a szinten kinyitják a Bibliájukat, semmit nem látnak, csak Isten ígéreteit és a hatalmat, amellyel rendelkeznek. Mindig ezekre az ígéretekre és hatalomra hivatkoznak, akár igazuk van, akár tévednek. A céljuk és életszentségük attól függ, amit megszereznek.

Isten mindig segít rajtuk a megaláztatásokkal azért, hogy felmagasztalja őket. Csak azok, akiknek nagy a szeretete, képesek megérteni Istennek ezt a szent tanítását, és lélekben növekedni. Sokan, akik nem szeretnek eléggé, megrekednek ezen a szinten, vagy teljesen visszaesnek a világba.

Szeretet barátai, ne vágyakozzatok arra, hogy itt maradjatok, számos gyönyörű dolog létezik magasabb szinten. Vessétek alá magatokat Isten szeretetének és növekedjetek.”

 

ELMÉLKEDÉS…

51Amikor már közeledtek szenvedésének és megdicsőülésének napjai, szilárdan elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. 52Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, s eljutottak a szamáriaiak egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. 53De nem fogadták be, mert meglátszott rajta, hogy Jeruzsálembe megy. 54Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, ha akarod, lehívjuk az égből a tüzet, hadd pusztítsa el őket!” 55De ő hozzájuk fordult és rájuk pirított. 56Ezután más faluba mentek. (Lk. 9.51-56)

Láthatjuk hát, hogy ez a szint az erő, a hatalom, és a tekintély kereséséről szól. Léteznek azonban olyan erők és hatalmak, melyek sokkal értékesebbek annál, mint amik az ego és a test szükségleteit noha kielégítik, cserébe viszont erőtlenné és üressé teszik az embert. Ezen a szinten meghívást kapunk, hogy hatalmat gyakoroljunk a bűnök felett, hogy felebarátainkért végzett szolgálathoz megszerezzük a szükséges erőt, hogy saját szenvedélyeink felett meg tanuljunk uralkodni, s hogy saját akaratunkat és belső valamint külső képességeinket kordában tartsuk. Mindezekért szükséges kérni az Istentől, hogy adja meg számunkra az erő és a hatalom ajándékát. Legyetek alázatosak az Úr, a Mindenható Isten előtt, s Ő majd felmagasztal titeket. Páduai Szent Antal megalázta önmagát az Úr előtt, s mindenekelőtt erőt kért az Úrtól igehirdetői szolgálatához, s hatalmat a bűnök felett. Ezért cserében Isten megajándékozta őt a gyógyítás és a csodák kegyelmeivel, sőt hatalmat adott neki a teremtmények felett. Feljegyezték róla, amikor Riminiben halászoknak prédikált, hogy azok kigúnyolták őt. Antal szomorúan ment a folyópartra – a hagyomány szerint a Marecchia partjára, ott ahol az az Adriába ömlik – és a tenger felé fordult és így kiáltott: “Halak! Jöjjetek! Legalább ti hallgassátok meg, mit beszélek Istenről!” Szavai hatására nyilvános csoda történt: egyszerre megmozdult a víz, és több ezer hal dugta ki a fejét a folyóból, majd a szent felé fordultak, és végighallgatták szónoklatát.. A zord halászok erre megrémültek, majd magukba szálltak és megtértek.

Mindazok, akik jól használják fel a tökéletességnek ezen szintjét, a későbbiekben is képesek lesznek lélekben növekedni, s kevesebb nehézséggel fognak viseltetni a többi szint teljesítésében. Gondoljátok csak el, ha birtokoljátok az erőt gyengeségeitek felett, s hatalmatok van az akaratotok felett, akkor miféle akadályok hátráltathatnak titeket, hogy elérjétek a tökéletesség legmagasabb fokát. Tegyen képessé minket ennek a szintnek a kegyelme, hogy növekedhessünk Isten szeretetében. A Mennyei Atya sokszor megengedi, hogy azok megbántsanak minket, akiket mi is megbántottunk, azért, hogy meg tanuljunk jónak lenni. Legyünk hát jók, és imádkozzunk szüntelenül. Mindig azt tűzzük ki célunkul, hogy azt a harcot vívjuk meg, amelynek tétje a saját és felebarátaink lelki üdvössége.

 

Krisztus:

„Ezen a szinten az én gyermekeim szüntelenül erőből akarják birtokolni a materiális dolgokat. Ezt az erőt felhasználják a szolgálatra, és a bűnök feletti hatalomra, így ezáltal egyszerűen növekednek és érnek el magasabb szinteket.

Gyermekeim, ezen a szinten viselkedésetek hasonuljon ahhoz, ahogyan hatalmat gyakoroltok a bűnök felett, és ahogyan erővel rendelkeztek a szolgálatban. Tekintélyetek kövesse ezt az erőt. Maradjatok meg az én szeretetemben és növekedjetek.”

IMA:

Drága Úr Jézus Krisztus, tedd szabaddá szívem, a hiúságok, hiábavalóságok, a gőg, és az önteltség bilincseitől. Alakíts ki szívemben buzgó, izzó vágyat, hogy szent életet éljek, erőt, hogy dolgozzam a szőlőskertedben, és békét, hogy szeressek másokat, úgy, ahogyan Te szeretsz minket. Vezéreld életemet a Veled való tökéletes egység elérése felé. Engedd, hogy mindig békét leljek a Te szerető gyengédségedben és gondviselésedben. Ámen.

Már 04

2000. április 4.
Látomásban, láttam egy hegyen a mi Urunk, Jézus Krisztust a kereszten. A hegy lábánál lévő völgyben álltam, s láttam, ahogyan a keresztre feszített Jézus vakító fényben tündököl. Az Úr egy angyala jött el hozzám, s vezetett el a hegyhez, ahol angyalok és szentek sokasága imádta az Áldozati Bárányt.

Egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le, s befedte az egész helyet. A felhőben megjelent egy angyal, és a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s közben távolról angyalok hangját hallottam, miként imádkoztak és énekeltek. Együtt mindenkivel háromszor elimádkoztuk felajánló imánkat Jézus Krisztus Legdrágább Véréhez. Egy rövid csend után az angyal azt tanácsolta nekem, hogy minden válaszát csendben a szívemben kövessem. Majd a mi Urunk így szólt:

„Szeretett gyermekeim, választottaim. Kereslek titeket. Kerestelek titeket a hegyvidékeken és a síkságokon, északi és déli tájakon, de nem találtalak titeket. Majd kelet és nyugat felé fordultam, de sehol sem láttalak titeket. Szomjúhozom az elveszett juhaim után. Ó mily boldog vagyok, hogy láthatlak titeket visszatérni hozzám! Választottaim, azáltal, hogy elhanyagoltatok Engem, nagy szenvedésbe száműztetek az elmúlt éveken át. Hol voltatok szeretteim?”

Az angyal és én így válaszoltunk: „Én Uram, én Megváltóm, kérlek, bocsáss meg nekem, hogy elvesztem a világ forgatagában. Valóban vétkeztem a menny és a föld ellen. Nem vagyok méltó, hogy színed előtt álljak és bocsánatot kérjek. Ha kiárasztod irgalmadat rám, lehetek én is egy a Te szolgáid közül? Elveszítettem az irántad érzett szeretetemet én Jézusom. A sötétség hatalma legyőzött engem. Nem láttam a fényt csak a sötétséget. A sötétségen keresztül a gonoszság megmutatta nekem a világ élvezetét és dicsőségét. Keresztülmentem a gonoszság élvezetein, azért, hogy a romlottság óceánjában ússzam, és a halál országához láncoltak le. Megtanultam, hogy azon a helyen, a halálon kívül nincs más ígéret. Segítséget kértem, de tehetetlenséget találtam. Fogságom miatt érzett bánatomban és nyomorúságomban felkiáltottam: „Ki fog engem megszabadítani?” Ó, mily boldoggá tett engem, amikor visszagondoltam Rád, én Jézusom. Emlékeztem az irántam érzett szeretetedre, melyért Te az életeddel fizettél. Újra felkiáltottam: „Jézus Krisztus ments meg engem!” A Te Neved, JÉZUS széttörte bilincsem és szabaddá tett. Itt vagyok Uram, hogy teljesítsem Akaratodat!”

Jézus ekkor így szólt: „Választottaim, vágyom rá, hogy visszatérjetek Hozzám! Oly hosszú ideje szomjúhozom rátok. Jöjjetek és fogadjátok be Szeretetemet! Szeretteim, őszinte szívvel, teljes komolysággal tértek vissza Hozzám, hogy megtegyétek Akaratomat, és soha többé nem hagytok el újra?”

Mi így válaszoltunk: „Igen, én Uram és Megváltóm! Őszinte szívvel, és teljes komolysággal térek vissza Hozzád, hogy megtegyem a Te Akaratodat, én (név) hűtlen bűnös, Lábaid elé borulok, hogy Irgalmadért könyörögjek.  Ma megújítom és megerősítem keresztségi fogadalmamat, megígérem Neked, hogy teljesítem Akaratodat. Mindörökre megtagadom a romlottság emberét, a Sátánt, az ő pompáját és műveit és teljesen alávetem magam a Te Isteni Akaratodnak. Ó én Jézusom, én Megváltóm! Hajlandó vagyok követni Téged bármerre is mész. Ismertesd meg velem a Te utadat!

Erre a mi Urunk ezt felelte: „Megmutatom nektek az Én utamat. Az Én utam a keskeny út, rögös és kietlen. Erős emberek esnek el ezen az úton, de könnyű azok számára, akik szeretnek Engem, Jézust, a ti Megváltótokat. Hajlandóak vagytok ezt az utat követni?”

Az angyal és én: „Igen, én Uram, én Jézusom, hajlandó vagyok! Szeretlek Téged. Soha többé nem hagylak el.”

Jézus: „Az Én utam a Kereszt Fenséges Útja! Mindazok, akik követni akarnak Engem, mondjanak le az egész világról, vegyék fel keresztjüket és kövessenek Engem! Akik meg akarják menteni életüket, elveszítik azt, de, aki elveszítik életüket Értem és az Evangéliumért, bőségben lelik meg azt! Gyermekeim! Mi foszthat meg újra titeket, a ti Megváltótok, Istenetek szeretetétől és a kereszt szeretetétől?”

Mi: „Én Uram és Megváltóm! Semmi nem foszthat meg engem a Te szeretetedtől! Mindent elhagytam és követlek Téged! A keresztem a vállamon van. Elhatároztam, hogy követlek Téged. Az én akaratom az, hogy megtegyem a Te Akaratodat, ó Irgalmas Jézus! Add meg nekem a kegyelmet, hogy mindig szeresselek Téged!”

Jézus végül így szólt: „Gyermekeim! Hallottam a ti ígéreteiteket és az Én Véremmel a Szívembe írtam azokat. Figyeljetek útmutatásomra! Megkísértenek majd titeket, hogy visszautasítsatok Engem, hogy elhagyjatok Engem, hogy hagyjatok cserben Engem, hogy megtagadjatok, és eláruljatok Engem, és hogy újra megfeszítsetek Engem! De, amikor hozzám fordultok és megújítjátok ezt az önátadásotokat, kérjetek bocsánatot, és még több kegyelmet, hogy szerethessetek Engem. Meg fogok bocsátani nektek, megkönyörülök rajtatok, és még jobban megáldalak titeket! Bizony mondom nektek, ne csüggedjetek el!

Fogadjátok áldásomat: Áraszd ki rájuk a Te megváltásod kegyelmeit, ó Uram, és irgalmazz hűtlen gyermekeidnek! Tekints a Te Egyszülött Szent Fiad Vérére, melyet az ő üdvösségükért ontott, és bocsásd meg bűneiket! Tisztítsd meg szívük romlottságát! (+) Újítsd és erősítsd meg a lelküket! (+) Helyezd szívükbe a Te megváltásod pecsétjét! (+) Alakítsd az ő szívüket a Te élő szentélyeddé! (+) Jöjjön el a Te dicsőséged országa az ő szívükben! (+) Atyám, áradjon ki a Te uralmad, ezeken a szíveken keresztül, a föld végső határáig!

Atyám, könyörgök értük, hogy szeressék Fiadat, és ismerjék fel az Ő kereszthalálának értékét. Álljanak ki Mellette, és képviseljék Őt az ellenség elleni küzdelemben, aki az Ő Egyházát támadja.

Adj nekik hitet, hogy teljesítsék Akaratodat, mely a világ tekintete elől rejtve van.

Árnyékoljon be titeket az engedelmesség és egyszerűség ereje. (+)

Töltse el szíveteket az igaz szeretet és buzgóság kegyelme. (+)

A Szentháromság szeretetével egyesítsen titeket az összes angyalokkal és szentekkel. (+)

Megáldlak titeket az Atya (+) a Fiú (+) és a Szentlélek (+) nevében.

Fogadd ezt a skapulárét! Emlékeztessen téged ez mindig önfelajánlásodra, s a Drága Vérre. mely betölti az egész világot.

Fogadd ezt a Keresztet tőlem. Megáldom az Atya (+) a Fiú (+) és a Szentlélek (+) nevében. Újítsa meg szeretetedet Irántam, a te Megváltód iránt! Ez a te fegyverzeted! Ez által győzni fogsz!

Maradjatok meg a Mennyország békéjében!”

Afrikai látnokokat követvén