...

2001. július 30.

Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten. Szent Szívéből isteni fénysugarak törtek elő. Egy kis idő elteltével felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s csendesen így szólt:

„Gyermekeim, ti vagytok az én örömem ebben a bűnökkel teli világban. Ti vagytok a ti Haláltusát vívó Krisztusotok öröme. Akárhányszor, amikor a bűnökkel telt világ keserű kardja átdöfi szívemet, rátok tekintek, és látom a ti kicsinységeteket és tisztaságotokat,  megvigasztalódom. Haláltusám napjaiban ti vagytok az én vigasztalásom. Gyermekeim, ma hozzátok folyamodom, hogy örömöm ne változzon bánattá a nagy megpróbáltatás idején. Maradjon a Tökéletes Tisztaság Szent Rózsája, bűntelenek és tiszták. Ez a Szív, mely oly sok vigaszt kapott tőletek, ne szenvedjen a ti bűneitek miatt. Gyermekeim, maradjatok az én örömöm és vigaszom! Barnabás, ismerje meg minden ember üzeneteimet! Tanuljátok meg jól a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról szóló tanításaimat az elkövetkezendő szeptemberi engesztelő alkalomra! Segítek megnyitni szíveteket az élet igazsága előtt. Ismét mondom, tanuljátok meg a Tökéletes Tisztaságról szóló üzeneteimet szeptemberre, mert ha nem fejezitek be időben, még több időt kell eltöltenetek vele, mielőtt megújítanátok önátadásotokat.

„Gyermekeim, amint meghalljátok ezeket az üzeneteket, máris valósítsátok meg életetekben, árasszátok a Tisztaság Rózsájának illatát a világban! A tisztaság virágszirmainak ragyogásán keresztül, minden embert szeretetemhez és irgalmamhoz vonzok. S így aztán örömöm teljes lesz bennetek. Mivel fontos számotokra, hogy összegyűjtsétek a Tökéletes Tisztaság Rózsájának minden virágszirmát, adok még tanítást róla nektek.

A büszke és arrogáns emberek elől az élet útja el van rejtve. Legyetek kicsinyek és alázatosak, szemeitek meglátják majd szeretetem fényét!

A ti tisztaságotok az én örömöm. Gyermekeim, maradjatok szemérmesek és tiszták, s akkor megmaradtok vigasztalóimnak is. Megáldalak mindnyájatokat, én örömöm és boldogságom, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Maradjatok meg az én békémben!”

A látomás hirtelen megszűnt.

ÖRVENDJEN MINDEN SZÍV, MELY PECSÉTEMRE VÁR ...

Látomásban egy kelyhet láttam, tetején a Szeretet két Szent Szívével. Felülről isteni sugarak áradtak, s miközben én ezt a képet néztem a kehely felett megjelent egy felhő, s benne a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, így törte meg a csendet:

„Gyermekeim, békesség legyen veletek. Örvendjen mindazon szív, mely arra vár, hogy lepecsételjem. Felépítem mindazok szívében szeretetem Tabernákulumát, akik megnyitják szívüket Előttem, s szeretnek Engem, és megvigasztalnak haláltusám szenvedése alatt.

Gyermekeim, tudatni akarom veletek, hogy, mindazoknak, kiknek szívében már felépítettem szeretetem Tabernákulumát, s mindazoknak is, akik Pecsétemre várnak a Pecsét Szent Angyala helyezi szívükbe ezt a rendkívüli kegyelmet, mely az Isteni Irgalom mérhetetlen nagy műve.

Gyermekeim, kik maradnak majd hűségesek, azok közül, akik megkapták a Pecsétet? Ki marad meg Énbennem és Én őbenne addig, míg Dicsőségem Uralma el nem érkezik? Bizony mondom nektek, ugyanolyan nehézségeket és megpróbáltatásokat tapasztaltok majd meg, mint amelyen az izraeliták keresztülmentek a sivatagban. Őket állatok vérével pecsételte meg az Úr átvonulásának éjjelén, s a pusztába vonultak, ahol megtisztultak. Gyermekeim, tudjátok, hogy csak két ember érte el az Ígéret Földjét? A többiek meghaltak a pusztai vándorlásban, mert nem engedelmeskedtek a nekik adott törvényeknek. Közületek is csak kevesen fognak belépni az Ígéret Földjére, amely felé most tartotok. Ezért is figyelmeztetlek titeket most, hogy mindig újítsátok meg a Pecsétet, hogy megmaradhassatok Bennem és Én bennetek; s akkor győzni fogtok.

Legyetek bölcsek, és kövessétek a keskeny utat. Vigyétek keresztjeiteket és kövessetek Engem. Emlékezzetek mindig arra, hogy Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Mindazok, akik Velem szenvednek, akik vigasztalnak Engem, és akik Atyám haragját folytonosan csillapítják azáltal, hogy imádják Drága Vérem, uralkodni fognak Velem, Dicsőséges Uralmam idején.

Gyermekeim, tegyétek Atyámat boldoggá, azáltal, hogy válaszoltok hívásomra. Örvendezik a menny, mikor látja Izrael gyermekeinek sokaságát, akik megkapták a Pecsétet. Édesanyám fájdalmas és bánatos Szíve is megvigasztalódik. Szeretetetek cselekedete tetszésemre van. Fogadjátok áldásomat. Sebeim és Legdrágább Vérem lesznek a ti vigaszaitok az eljövendő elhagyatottság órájában. Édesanyám Szeplőtelen Szíve védelmezni fog titeket. Maradjatok hűségesek pecsétjeitekhez.”

Hirtelen a látomás eltűnt.

A NAPOK MEG VANNAK SZÁMLÁLVA ...

Látomásban láttam a kereszten függve a Haláltusát vívó Jézus Krisztust, a keresztre feszítés gyötrelmétől és kínjaitól, fájdalmaitól és bánatától szenvedett, s Szent testének Sebeiből vér áradt. Valakit keresett, hogy megvigasztalja Őt. Egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. Jézus Krisztus Szent Arca megjelent, és így szólt:

„Barnabás, kelj fel és láss! A napok meg vannak számlálva. A gonosz már teret nyert magának. Nézd, ahogyan az emberek rabszolgaként árulják önmagukat a sátánnak. Legyél biztos tudatában annak, hogy az idő, amelyben élsz, az Antikrisztus uralmának ideje. Boldogok lesznek mindazok, akik kitartanak a végsőkig, megmenekülnek majd.

Barnabás, tisztítsd meg magad böjttel és imával, csenddel és életemről szóló elmélkedéssel. Bizalmasan meglátogatlak majd, hogy felfedjem előtted a Sátán tervét, s hogy figyelmeztesselek téged, s enyéimet, hogyan éljetek, hogy úrrá legyetek a gonoszság napjain.

Emlékezz hozzád intézett szavaimra, légy mindig alázatos és engedelmes. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus.”

A látomás hirtelen véget ért.

...

2001. július 29.

Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arcát megjelenni a kitett Oltáriszentség előtt. Békésen így szólt:

„Gyermekeim, menjetek. Ismételten küldelek titeket. Menjetek és árasszátok el a világot a Tökéletes Tisztaság Rózsájának illatával! Menjetek és árasszátok a szentség illatát. A Tökéletes Rózsa illata tisztítsa meg azt a helyet, ahol a romlottság bűze van. A szexuális immoralitás romlott világában legyen a ti szent illatotok az erkölcsösség és tisztaság finom illata. Árasszátok a Tökéletes Tisztaság szent illatát mindenhová.”

A mi urunk, Jézus Krisztus felemelte kezét és áldást adott ezekkel a szavakkal:

„Megáldalak titeket, én kicsi vigasztalóim. Megvigasztaltatok engem, én is meg foglak vigasztalni titeket. Megáldalak titeket én kicsi tiszta, romlatlan gyermekeim. Ti vagytok a kicsi liliomok, melyeket szétszórtak a ti Megváltótok véres útján. Soha nem hagylak magatokra titeket a magányos pusztában. Megáldalak titeket, ó a végső idők vértanúi, ti, akik kiálltok nevemért ebben a sötét világban. A világosságot jelképezitek. Soha nem engedlek titeket a sötétségben járni. Megáldalak mindnyájatokat, akik törekedtek megújítani az egyházat az én nevemben. Szemeitek látni fogják majd Egyházam Dicsőséges Uralmát. Láttam a kardokat, melyek megsebezték szegény szíveteket. Begyógyítom sebzett szíveteket. Szemeitek látni fogják majd Dicsőséges Uralmam Új Világát. Megáldalak mindnyájatokat, kik befeditek mezítelenségemet, ebben a bűnös világban. Kiálljátok a gonosz világ szégyenét. Nagyon hamar eljuttok Otthonunkba, s ott én öltöztetlek fel titeket ragyogó ruhákkal. Megáldalak mindnyájatokat, kik innom adtok ebben a gonosz világban. Soha nem engedem, hogy kiszáradjatok a szárazság órájában. Ennek a nagy utazásnak a végén, mellettem fogtok ülni, a szeretteimnek rendezett lakomán. Megáldalak mindnyájatokat, kik mellettem maradtok és virrasztotok a Gecemáni órákban. Soha nem engedem meg a Fenevadnak, hogy kárt tegyen lelketekben. Soha nem lesztek kegyelmeim híján. Közelemben vagytok, én is mindig közel leszek hozzátok. Megáldalak mindnyájatokat kicsinyeim, kik mindent elhagytatok értem és követtek engem. Látom, ahogy a gonosz világ kigúnyol titeket. Mindezt elviselitek értem. Utolsó napjaim kínszenvedését és haláltusáját kibírjátok velem. Ó, bármit, amit az én kedvemért elhagytok, százszorosan kapjátok vissza a nagy jutalom napján. Folyamatosan fenntartalak titeket a megszentelő kegyelem által ebben a küzdelemben. Áldásom szeretteimmel marad, áldásom veletek marad.”

„Gyermekeim, üdvözöljétek, kicsiny apostolaimat, akik nagyszerű munkát végeztek ennek az ájtatosságnak terjesztésében, a világ evangelizáció során. Megismerhetitek őket munkájuk gyümölcséről. Szeretetem karámjába sok nyájat tereltek be. Sokan közülük üldöztetést szenvedtek, az életszentségre való meghívás miatt. Az ő szívüket megtöltöttem szent hévvel, lelkesedéssel, buzgósággal munkám iránt. Örömet jelent számomra az, ahogy ők élnek. Egyszerűek és alázatosak. Természetesek és tiszták. Ők az én vigasztalóim.

Gyermekeim, ne válasszatok evilági értékrendnek megfelelő jellemvonásokat, inkább tekintsetek a lelkiekre és vágyakozzatok a szent buzgóságra. Ne nézzetek a világ gazdagságára, inkább a szent áldozatra és szent szeretetre. Segítek nektek, hogy kiválasszátok ezeket az apostolokat, hogy ez a meghívás is szent maradjon. Hamarosan néhányan apostolaim közül félredobják és elhagyják ezt az ájtatosságot. Ne aggódjatok, mikor ez bekövetkezik! Én vagyok, aki felrázok mindent, hogy kiválasszam a kicsinyeket. Én engedem meg, hogy állásukat elérjék. Gyűjtsétek össze szétszóródott apostolaimat, hogy csatlakozzanak hozzátok. Mikor számuk teljes lesz, én vezetlek titeket győzelemre a harcmezőn.

Így megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Békesség veletek.”

A látomás hirtelen megszűnt.

...

„Gyermekeim! Ez a rózsafüzér egyesíti a Szent Fiam szenvedésével és Szent Vérével kapcsolatos összes ájtatosságot.” (Szűzanya szavai I997.jan.29.)

 

Az Úr Jézus Szent Vérének litániája

Uram, irgalmazz!                                   (Hívek megismétlik)

 

Krisztus, kegyelmezz!

 

Uram, irgalmazz!

 

Krisztus, hallgass minket!

 

Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennyei Atyaisten!                              Irgalmazz nekünk’

 

Megváltó Fiúisten!

 

Szentlélek Úristen!

 

Szentháromság egy Isten!

 

Ó, Jézus Krisztus drága Vére, megváltásunk Vére, födj be minket és az egész világot!

 

Jézus Krisztus Vérének óceánja,                                                 szabadíts meg minket!

 

Jézus Krisztus Szentséggel és részvéttel teli Vére,

 

Jézus Krisztus drága Vére, erősségünk,

 

Jézus Krisztus drága Vére, az örökké tartó szövetség,

 

Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény hit alapja,

 

Jézus Krisztus drága Vére, Isten fegyvere,

 

Jézus Krisztus drága Vére, isteni könyörület,

 

Jézus Krisztus drága Vére, a gonosz szellemek ostora,

 

Jézus Krisztus drága Vére, a fogságban lévők segítsége,

 

Jézus Krisztus drága Vére, Szentséges Bor,

 

Jézus Krisztus drága Vére, keresztények erőssége,

 

Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény hit védelmezője,

 

Jézus Krisztus drága Vére, keresztények igaz hite,

 

Jézus Krisztus drága Vére, gyógyító Vér, ments meg minket!

 

Jézus Krisztus drága Vére, felkent Vér,

 

Jézus Krisztus drága Vére, Isten gyermekeinek bátorsága,

 

Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény harcosok fővezére,

 

Jézus Krisztus drága Vére, a feltámadás Vére,

 

Jézus Krisztus drága Vére, a mennyei angyalok Itala,

 

Jézus Krisztus drága Vére, a Mennyei Atya vigasztalója,

 

Jézus Krisztus drága Vére, a szentek ereje,

 

Jézus Krisztus drága Vére, a világ békéje,

 

Jézus Krisztus drága Vére, Égnek és Földnek Napsugara,

 

Jézus Krisztus drága Vére, szivárvány az Égben,

 

Jézus Krisztus drága Vére, az ártatlan gyermekek reménye,

 

Jézus Krisztus drága Vére, Isten szava a szívünkben,

 

Jézus Krisztus drága Vére, égi fegyver,

 

Jézus Krisztus drága Vére, isteni bölcsesség,

 

Jézus Krisztus drága Vére, a világ alapja,

 

Jézus Krisztus drága Vére, az Atyaisten irgalma,

 

Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,               tisztítsd meg a világot a bűntől!

 

Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,               újítsd meg a világot!

 

Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,               taníts minket, hogyan vigasztaljuk Jézust!

 

Könyörögjünk! Ó, megváltásunk drága Vére, hiszünk, remélünk és bízunk Benned. Esedezve kérünk, szabadítsd ki azokat, akik a pokoli szellemek kezében vannak. Oltalmazd a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól és fogadd be őket a Te örök dicsőségedbe, Irgalmazz az egész világnak, és erősíts minket, hogy imádjuk és vigasztaljuk a Szentséges Szívet. Imádunk Téged, ó, irgalomnak drága Vére. Ámen.

 

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében!

(3-szor)

 

...

2001. július 28.

Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten függve vérét ontani. Egy kis idő elteltével felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s csendesen így szólt:

„Gyermekeim, azért jöttem, hogy elmondjam nektek miért a kicsinyeket választottam ki, hogy harcosaim, és apostolaim legyenek. Bizony mondom nektek, csak a kicsinyek fognak majd küzdeni, hogy beléphessenek a békesség földjére. Nyilvános működésem során a földön, megtanítottam apostolaimat arra, hogyan legyenek kicsik. Jelentéktelenségükből választottam ki őket. Magukévá tették tanításomat és egyszerű életet éltek, kivéve azt az egyet, aki megmérgezte lelkét a világ gazdagságával és élvezeteivel.

Egy alkalommal egy gazdag ifjú megkérdezte tőlem, mit kell tennie, hogy megmentse a lelkét. Megismertettem vele Mózes törvényeit. Örömmel válaszolta, hogy ezeket mind megtartja már egészen fiatal korától. De amikor meghívtam őt, hogy legyen kicsi, (adja el mindenét és kövessen Engem) elfordult tőlem, és visszautasította ezt az életmódot.

A kárhozat fia, az egyetlen apostolom, aki nem adta fel mindenét és követte tanításaimat. Gyermekeim, bizony mondom nektek könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Gyermekeim, ki a gazdag ember? Az a gazdag ember, aki ragaszkodik önmagához, a világhoz, a vagyonához, az egyéniségéhez, sőt még az életéhez is.

Barnabás, emlékezz mit tanítottam neked a sivatagban, amikor azt mondtam, vond ki magad emberi természeted alól. Ezért mondtam neked: gyakorold az önmegtartóztatást, hogy legyőzd az emberi természetedet. Aki ragaszkodik önmagához, a világhoz, személyiségéhez, vagyonához, életéhez, nagyon nehezen éli túl az Antikrisztus uralmának borzalmas napjait. Gyermekeim, a Vadállat próbára fog tenni mindannyitokat az életetek, a személyiségetek, a világ és annak élvezetein keresztül, s végül a szenvedélyeiteken keresztül. Hogy lesz úrrá ezeken a próbákon, ha nem váltok el mindentől, amitek csak van, és követtek engem? Azokban a napokban önmagatoknak fogjátok bizonygatni a kietlen út hasztalanságát, a gonosz lélek vesz rá titeket arra, hogy lássátok mindazt, amit elhagytatok a világból. Látjátok majd a személyiségeteket megfosztva önmagatoktól, vagyonotokat lerombolva, s életeteket befejezve. Az emberi természetetek terhe rátok zuhan majd. Jaj mindazoknak, akik ragaszkodnak mindezekhez a dolgokhoz, az emberi természet terhe rájuk nehezedik. Gyermekeim, ezért hívlak meg titeket arra, hogy legyetek kicsik. Szabaduljatok meg emberi természetetektől, adjatok fel mindent és kövessetek engem. Semmit nem veszítetek el.

Bizony a gazdag is, vagyis aki ragaszkodik önmagához, a világhoz, személyiségéhez, vagyonához, életéhez hallani fogja meghívásomat a kicsiny létre, viszont dühösen, haraggal fordul el tőle. Ha velük akartok tartani, megtehetitek. A Mennyek országa azonban csak a becsületes kicsinyeké és nem a bűnös gazdagoké. Az emberi lélek egyszerűnek és szentnek teremtetett, csak az emberi természet töltötte meg azt büszkeséggel, gőggel.

Gyermekeim, még ha most nem is halljátok meg felhívásom a kicsiny létre, halálotok órájában emberi természetetek lemond minden büszkeségről, gőgről, önérzetről és olyan kicsi lesz, mint amilyennek teremtetett, de abban az esetben már nem jár jutalom érte.

Ma kinyitottam az ajtót a szétszóródott apostolaim előtt. Ők az én kicsinyeim, akik szeretettel elviszik üzeneteimet az emberek között. Holnap, elmagyarázom nektek, hogyan ismerjétek föl őket, és hogyan válasszátok ki őket. Amikor megérkeznek, látni fogjátok az ő kicsinységüket.

Gyermekeim, legyetek lélekben kicsinyek és tiszták. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen. Békesség veletek!”

A látomás hirtelen megszűnt.

1997. 07. 28-tól Jézus Barnabással a következő üzeneteket tudatta, melyek szintén sok kegyelmet adnak az embereknek: Jézus kínszenvedésében sírva mondja: ...

„Ti engem elhagytatok és saját utatokon indultatok el, mert nem az én haláltusámat szemléltétek. Irgalmazzatok nekem, mivel szeretlek titeket. Saját személyemet nyilatkoztatom ki nektek. Imádkozzatok és virrasszatok minden csütörtök éjjel péntekre virradóan, 23-03 óráig. Én elnevezem ezen imaórát Gecemáni Óráknak. Vigasztaljatok meg engem és imádkozzatok hozzám ezekben az órákban.

            Barnabás üzenteket kapott az Élő Isten Pecsétjéről, az Antikrisztusról és a háromnapos sötétségről, és a Dicsőség Birodalmának eljöveteléről a Földön.

  • 2000-ben a tökéletesség keresztjéről
  • 2001-ben kapta a tökéletes tisztaság rózsafüzérét
  • 2002-ben a csendesség aranyat érő békéjéről, a szemlélődő ima erejéről
  •  2003-ban Isten szeretetének városáról
  • 2004-ben tökéletesség 15 fokáról
  • 2005-ben az éj lelkéről
  • 2006-ban Istennel való személyes egyesülésről
  • 2007-ben és 2008-ban üzeneteket a dicsősség birodalmának elérkezéséről és a várt békéről
  • 2009-ben misztikus menyegzőről
  • 2010-ben önfeláldozás kegyelméről kapott üzeneteket.

Ima, a Dicsőség Országának megvalósulásáért a Földön ...

Ó, jóságos és irgalmas, mindentudó és mindenható örök Atya! Alfa és Omega, aki mindent teremtettél. Te soha nem hagyod el gyermekeidet. Tekints jóságosan egyszülött Fiadra, Jézus Krisztusra, aki azért jött, hogy megmentse az emberiséget és királyságodat megalapítsa a Földön. Felajánljuk Neked Szent Fiad, Jézus Krisztus minden gyötrelmét, kínszenvedését és drága Szent Vérét a Szent Kereszt minden ellenségének, az antikrisztusnak és a vörös sárkánynak bukásáért, akik most és az idők végén az igazság ellen harcolnak. Megváltónk drága Vére és földi életének utolsó lehelete által tűnjenek el úgy, mint tajték a napfényben, hogy királyságod mielőbb elérkezzék a Földön.

 

Jézus Krisztus drága Vére — jöjjön el a Te királyságod! Ámen.

Jézus: „A vörös sárkány és az antikrisztus fellépése e korszak utolsó órájában teljesen átszúrta Szívemet földi szolgálatom ideje alatt. És még inkább, mielőtt kileheltem lelkemet a kereszten. Amikor a kereszten függtem, lélekben láttam a büszke sárkányt. Kérkedett, hogy örökké fog uralkodni a Földön. — Én magamban felajánlottam Atyámnak ezt az imát a kereszt ellenségeinek bukásáért. — Gyermekeim, ezen ima által az antikrisztusnak, a vörös sárkánynak és csatlósainak csak rövid ideig tartó uralmuk lesz a Földön. Minél többet imádkozzátok, annál rövidebb lesz földi uralmuk ideje.
(1998. július 27-én.)

VÉGSŐ IDŐK VERONIKÁIT KERESEM, DE SENKIT NEM TALÁLOK ...

Engesztelő imáim alatt látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Szent Arcát. Így szólt hozzám: „Fiam, töltsd az advent hátralevő részét teljes elmélkedésben arról, hogy ki a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. A végső idők Veronikáit keresem, hogy vigasztaljanak Engem, de senkit nem találok. Fiam, Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, akit bűneitek 2000 éve szenvedésben tartanak. Jöjjetek közelebb Hozzám. Megáldalak titeket.

SZERETTEIM, NE ENGEDJÉTEK, HOGY SZÍVETEK NYUGTALANKODJÉK ...

Látomásban, láttam a mi Urunkat, amint egyedül egy sziklán ül, megkötözött kézzel. Fején töviskoronát viselt. A Drága Vér, mely Szent Fejének sebeiből ömlött, beborította az egész arcát. Egy szót sem szólt, csak rám nézett.

Egy kis idő múlva, egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus arca, s így szólt:

„Fiam, közületek hányan fogják kiállni a közeledő megpróbáltatások és elutasítások idejét? Fiam, már ezeknek az idejét élitek, s hamarosan a kiteljesedésük is elérkezik. Miattam minden elhagy és mindenki cserbenhagy majd téged. Hatalmas lelki szárazságtól fogsz szenvedni. Senki nem lesz, aki megvigasztalna. Közel vagyok hozzád, fiam, Én melletted vagyok, Én nem foglak cserbenhagyni téged. Soha nem foglak cserbenhagyni. A te kis szenvedésed megvigasztal Engem, és sietteti Dicsőséges Uralmam eljövetelét. Amit minden embernek mondok, azt neked is mondom: Légy készen!

Alázatossággal és engedelmességgel, ismertessétek meg Akaratomat minden emberrel. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, a Főpásztor, aki 2000 éve szörnyű kínokat szenved el nyája miatt. Szeretlek benneteket. Azt akarom, hogy mindnyájan megmeneküljetek. Megáldalak titeket.”

 

Aether Child Theme by altamente decorativo & bendler.tv | built on Thematic Framework