ápr 01

NE FÉLJETEK, VELETEK VAGYOK

(A kiemelések a magyar fordítás közreadójától származnak. Barnabás egy mondatot szedett vastag betűvel. Ezt a maga helyén jelöljük)

Isten drága gyermekei, köszöntelek mindannyiatokat ezen a konferencián. Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az Isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

Imádkozzunk egy Miatyánkot, egy Üdvözlégy Máriát, egy Dicsőséget azokért, akik meghaltak ebben a járványban.

Sokan hívtak bennünket és kérték, hogy tartsunk sajtótájékoztatót ebben a zavaros időszakban, ami a világra sújtott. Eleinte nem láttam ennek a szükségét, mert mindaz, amit tudnotok kell megadatott nektek. Kiváltságosak vagytok ti, akik még mindig kitartottatok a virrasztásban a Gecemáni imáórákban minden csütörtök éjszaka (péntekre virradva): imában, készenlétben és áldozathozatalban. Jézus, aki arra kérte apostolait, hogy imádkozzanak és legyenek készenlétben, nem engedi, hogy kisértésbe essetek. Ezenkivül cönákulum imanapokat tartottunk kilenc hónapon át 2019. júniusáig és arra készültünk, hogy ez az óra elérkezzék. Nem vettetek részt a cönákulumban? Ha részt vettetek, akkor ti valóban ezen időben a hit férfiai és a hit női vagytok. Ha nem vettetek részt a cönákulumban úgy is van reményetek, hiszen Isten gyermekei vagytok. A Keresztség által Krisztus Testének tagjaivá váltatok! Jézus azt mondja nektek: „Ne féljetek! Veletek vagyok. Hamarosan, mondom nagyon hamarosan; a zavaros hullámok lecsendesülnek.”

A pásztor nélküli legsebezhetőbb juhokért és azokért, akik a fanatikus szélsőségesek áldozataivá válnak, úgy döntöttünk, hogy megtartjuk ezt a sajtókonferenciát. Ennek az üzenetnek három dimenziója lesz: a szélsőségesek megcáfolása, akik ezt az időszakot arra használják fel, hogy félelmet oltsanak az emberekbe, ezért az üzeneteket, amelyeket Isten a világ számára ad, puszta tréfának veszik. Ily módon támadásaik a világ és az Egyház vezetői felé irányulnak; így elveszik a lehetőséget, hogy az emberek vezetőikért imádkozzanak. A második részben megpróbáljuk kiemelni a jelen időszak üzenetét. Mi történik, és mit akar közölni Isten velünk? Az utolsó részben: megfontolhatjuk, hogy mi lesz a mi feladatunk mindezekkel a történésekkel kapcsolatban.

Ki kell jelentenem, hogy Most az IMA és a CSEND ÓRÁ-ja van! A világ egy láthatatlan ellenséggel harcol – a koronavírussal. Úgy tűnik, hogy a láthatatlan ellenség ebben a csatábán győzelemre áll. Képzeljétek el azt, hogy a világ most csaknem megállt! Képzeljétek el, hogy a légiközlekedés 90% megszünt. Képzeljétek el, hogy országok, mi több, az egész világ karanténban van! Képzeljétek el az elfoglalt világ társadalmi elhatárolódást mozdít elő. A láthatatlan ellenségnek sikerült elválasztania bennünket szeretteinktől, de ne engeddjük, hogy önmagunktól is elválasszon! Mindannyian egy kötelező cönákulumra lettünk rákényszerítve. Alkossuk meg otthonainkban Isten egységes hadseregét: Imában és áldozathozatalban, alázatban és szeretetben, engedelmességben és hitben, türelemben és szent várakozásban! Visszaemlékezem a Szűzanya hangjára, aki 2004. január 15-én gyermekeit siratta: „Ó, halljátok meg Isten teremtményei, ó ti, akiket Krisztus Drága Szent Vérével váltott meg, a zokogó hangot; egy asszony bánatos hangját; egy anya hangját, aki elveszett gyermekeit keresi. Zokogva szól hozzátok: Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés a remény számotokra!” Ezek után ismét térdeljünk le, imádkozzunk és tegyük jóvá az elkövetett bűneinket. Különböző otthonainkban, ahol most vagyunk, találjunk menedéket a Gecemáni imaórákban minden csütörtök éjszakától péntek hajnalig. Ebben az órában elmélkedjünk csendben és ne zajongjunk feleslegesen. Boldogok azok, akik megtalálják a gyermekek csendjének örömét, a gyengeség hatalmát és az alázat fönségét. Ők örömmel fogadják azokat az áldásokat, amelyek a kicsinyek számára adatnak; az Úr mondta 2002. szeptember 13-án.

A szélsőségesek megcáfolása

Egy ilyen időszakban mindig sok proféta jelenik meg, akik azt vallják, hogy Isten küldöttei. Vigyázzatok, nehogy megtévesszenek! Az én feladatom az, hogy figyelmeztesselek arra, hogy vegyétek észre ezeket a szélsőséges prófétákat és túlbúzgó prédikátorokat. Feladatotok, hogy különböztessetek meg minden lelket. Mit nyertek az által, ha féltek? A szélsőségesek első célja az, hogy félelmet oltsanak az emberekbe. Az átlagemberek szemében ők olyan proféták, akik Istennek nyernek lelkeket, de valójában ők Isten megmentő tervének ellenségei! Figyeljetek! Ők azok, akik hangosabban fújják meg a harsonát és fölösleges pánikot keltenek egy olyan helyen, ahol nyugalomnak kellene lennie és a Királyt várják. Ha Jézus holnap érkezne, miért kellene azért aggódnunk? Nem lenne öröm fogadni Királyunkat? Valójában Jézus nagyon boldogan üdvözölne mindannyiunkat saját szolgálatunkban és szeretettel tenné.

A félelem a hit ellensége! Itt nem szent félelemről beszélünk, ami a Szentlélek egyik ajándéka; itt egy olyan félelemről van szó, amely szorongással, nyugtalansággal, a jövő iránti kiváncsisággal és álmatlansággal párosul. Ez a fajta félelem a hit ellensége. Megtérés után ennek a félelemnek nem marad nyoma. Mivel sok templom ajtaja bezáródott és sok pap nem gyóntathat, sok idegességet és feszültséget látunk mindenhol. A szélsőségesek a világ végének fogják nevezni! Sok sebezhető keresztény veszélybe kerül. Jézus mondta: „Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniök; de ez még nem a vég. (Márk 13,7).” A COVID-19 nem a világ vége. Milyen lesz a hited, ha ez a járvány véget ér?

Ki az oka annak, hogy a gonosz ostromol bennünket? Ki hozta ránk ezt a gonoszt? A szélsőségesek azt mondják a bűnösök az oka! De ők vajon nincsenek köztünk. Kik a bűnösök? A szélsőségesek először a nemzetek és az egyházak vezetőire mutatnak, és ezt követően pedig a bűnösökre. Drága barátaim, mi mindannyian követtünk el bűnt! Ha Isten bünteti a világot bűneink miatt, akkor mi mindannyian oka vagyunk ennek. 1999. november 22-én Jézus azt mondta, hogy a bennünk levő bűn nagy gyötrelmeket okoz neki.

Aztán megkérdeztem: Uram, hogyan tudnálak megvigasztalni és letörölni véres Arcodat?” (KIS CSÖND)

Az Úr válaszolt: „Fiam, könyörülj Rajtam, ha valóban szeretsz Engem. Ne vétkezz többé. A bűn, ami benned van, nagyon gyötör Engem! Az a bűn most már 2000 éve tart kínkeserves gyötrödésben. Hordozd a keresztedet és kövess Engem. Ha megteszed, akkor megvigasztalsz. Véres Arcomat letörlöd és eljön Dicsőséges Királyságom. Fiam, tudd meg, sokan letették keresztjüket. Egyedül vagyok a nehéz kereszttel és rád várok, hogy jöjj. Fiam, ez a legnagyobb ajándék, amit te adhatsz Nekem a Jubileumomra. Töröld le Véres Arcomat.”

Valljuk be bűnös mivoltunkat és válaszoljuk az engesztelő meghívásra.

Néhány szélsőséges elferdítette a Pecsét áhitatát, Isten templomát a lelkünkben és külső szimbolumokat használtak Isten Pecsétjeként. Milyen fájdalmas sérelem a gyönyörű áhitat számára, amelyet a szentek is különbözőképpen gyakoroltak éveken át. Hogyan lehet egy külső szimbolum az Isten Pecsétje? A Keresztségben a Szentlélek egy pecsétet adott nekünk, amely által Istenéi vagyunk; bérmálkozásunkkor teljességébne megkapjuk azt és az Oltáriszentségben megerősödünk. Szent Pál írta: „21Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. 22Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket. (2 Kor 1:21-22).” A pecsétről beszélve az Úr mondta:

Fény gyermekei, gondoljatok arra, hogy mit jelent az, hogy lelketekben a Szentháromság Szentélye van. Ez azt jelenti, hogy a lelketek egy kis Mennyország. Köszönjétek meg az Ártatlan Báránynak, aki Vérét ontotta, hogy felnyithassa ezt a Pecsétet. Tiszteljétek az Asszonyt, Aki által az Ige Testté lett. Nyissa meg elméteket, hogy megértsétek Jézus Krisztus Drága Vérének értékét. Ámen.” 2000. január 6.

Az Isten pecsétje egy élő szentély lelkünk legmélyén. Néhány szent úgy gyakorolta ezt az áhitatot, mint akik „Isten jelenlétében élnek.” Jézus lelkünkben szeretne élni egyik Szentáldozástól a másikig. Szent Pál mondja, hogy a Szentlélek temploma vagyunk, és Isten lelke lakozik bennünk. Ő figyelmeztetett is, hogy ne romboljuk le Isten templomát testünkben, mert ha megtesszük, Isten lerombolja azt (Vö. 1Kor3,16-17). Az engesztelő és jóvátételi imákban Jézus panaszkodik: „Fiam, a szívedben vagyok, a magányos Gecemáni kertben, ahol senki nem mer még egy órácskát sem hozzám jönni és virrasztani Velem” (3. fájdalmas könyörgés). Találkozzunk Vele ott! Ő lesz az Orvosunk és a Vigaszunk. Ennek a meghívásnak most jött el az ideje sokunk számára, mivel sokan nem tudunk templomba menni a járvány miatt. Könnyű lesz a lelki áldozás azok számára, most mivel nem tudják magunkhoz venni az Oltáriszentséget fizikai mivoltában, akik imádkozzák a Pecsét áhitatát. Mindkét áhitat ugyanazt foglalja magába. Figyeljetek arra, amit Jézus mond a lelkünkben élő szentélyről:

„Gyermekeim, a legnagyobbat adom nektek az Élő Szentélyben, amelyet lelketek számára készítek. Ez az Én nagy pecsétem. De most még nem értitek, hogy lelketek egy kis Mennyország. A legnagyobb amit Nekem felajánlhattok, az a lelketek; tegyétek élő tabernákulummá számomra. Ott szeretnék élni mindörökre. Gyermekeim, akik szerettek Engem mondom nektek: A ti lelketek egy örök tabernákulum, amelyet megtisztítok megszentelő kegyelmeimmel. Adjátok azt Nekem és csakis Nekem. A földi tabernákulum bezáródik mindörökre az utolsó napon, de lelketekben az élő Tabernákulum mindörökre megmarad.

Gyermekeim, fogadjátok magányos Mestereteket, Megmentőtöket és Szerelmeteket. Nagyon egyedül vagyok. Magamra vagyok hagyva a Töviskoronával. A gonoszság ellepte szentélyemet lelketekben. Gyermekeim, az a templom ahonnan Isten Dicsősége távozik nagyon fog szenvedni. Az ellenség bevonul és lerombolja a templomot. Legyetek biztosak, hogy nem vagytok az a Templom. Azon a napon, amikor halálom ellensége felemelkedik a Szent Templom ellen, az összes elhagyott szentélyt lerombolják. Mondom: a ti szentélyeteket is. A ti lelketeket idegenek földjére viszik majd.

Izrael házanépe száműzetésbe kerül. Gyermekeim, tudom, hogy keveset értetek abból, hogy ez hogyan történik. Amire figyelmeztetlek, az, hogy a lelketek a sötétség erőinek fogságába kerül. Izrael házának száműzetése a ti száműzetésetek jelenti a gonosz lelkek földjére ebben a fizikai világban. Gyeremekeim, mondom nektek, hogy ez megtörténhet Egyházammal és az összes elhagyott Tabernákulummal leleketek legmélyén. Gyermekeim, tudjátok meg, hogy a Legnagyobb Megpróbáltatások idején azért fogtok szenvedni, mert Isten Dicsősége távozott lelketek tabernákulumából. Ezt a bűnös lelkekre értem.  Imádkozzatok és tartsátok meg a Pecsét óráját, amelyet adtam nektek. Őszinte szívvel és bűnbánattal gyónjátok meg bűneiteket egy papnak. Ez a pecsét igaz megújulása. (Ez Barnabás kiemelése) A Pecsét Órájában meglátogatom lelketeket Megszentelő Kegyelmemmel. Isteni Fényemmel eltörlöm a sötétséget lelketek legmélyéről. Megtisztítom. Ott lakozok majd teljességemben. Amikor Halálom Ellensége eljön, védelmezni foglak. Nem tudják lerombolni Templomomat, mert Isten Dicsőségben lakozik ott.” 2000. július 6.

A tanítás itt arról szól, hogy akik nem élnek egységben Istennel, nagyon fognak szenvedni a hasonló megpróbáltatások alatt, mint a COVID-19. Ők összezavarodnak. A buzgó prédikátorok megtévesztik őket. Hallgassatok Szent Pál szavaira: „Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14:8)” Tehát nem vagyunk jobbak az Úrban azoknál, akik meghaltak a járványban. Ami számít az az, hogy legyünk egységben az Úrral! Néhány szélsőséges úgy magyarázza majd, hogy akik megfertőződtek azért történt, mert az Úr bűneik miatt bűntette meg őket. Ez hamis felfogás. Néhány áldozat szent!

A zsoltáros erről az óráról beszél: „megálljt parancsol a hadaknak a föld határáig, szétzúzza az íjakat, összetöri a lándzsákat, s a pajzsokat tűzben elégeti. (Zsolt 46:10).” „Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom. (Izajás 41,10).”  Jézus Krisztus drága barátai, Jézus arra kért, hogy ne zaklassuk fel magunkat ennek az időnek hullámaival. Ne csatlakozz azokhoz, akik kritizálják a vezetőiket, hanem imádkozz értük! Ne keressétek a biztonságot, hanem maradjatok nyugalomban és tudjátok, hogy Isten veletek van. „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük (Máté 18:20).” Családotok a Gecemáni otthon, Isten otthona.

Az Óra Üzenete

Mi az üzenete ennek az órának? Mit mond nekünk az Úr ezekkel a történésekkel? Összefoglalom gyorsan három pontban:

  1. Az ember semmi; Isten a MINDEN.
  2. Ha megtértek és nyugton maradtok, megszabadultok. (Izajás 30,15)
  3. Mi testvérek vagyunk és szükségünk van egymásra.

Az ember semmi; Isten a MINDEN

Hol vannak a világhatalmak, akik pillanatok alatt nemzeteket tudnak tönkretenni? Hol van az ENSZ Biztonsági Tanácsának a hatalma? Hol vannak a Királyok, az Elnökök, a Miniszterelnökök, akik a világot uralják? Egy közönséges vírus csapott le rátok! Jelenlétetekben öl meg ezer állampolgárt és ti semmit sem tudtok tenni! Ti csupán a saját életeteteket mentitek! Gyertek és harcoljatok! Gyertek és mutassátok meg hatalmatokat! Valójában a COVID-19 megmutatta nekünk, hogy az EMBER SEMMI! Kezdetben Isten a semmiből teremtette a mennyet és a földet. Ő alkotta az embert. Athanasius mondja nekünk, hogy Isten az embert saját képmására teremtette, hogy közösségben éljen Teremtőjével. Azonban a bűn miatt elfordult Istentől.

Ennek a következménye kettős dologról szól. Először testben fizikai halálnak lett kitéve. Másodszor pedig a lelki halálnak lett kitéve, amelyik a saját karakter elvesztésében nyilvánul meg, amely nem más, mint Isten lényének visszatükrözése. De a megtestesülés kegyelmében, a halálban és a Krisztusban való feltámadásban az ember újjászületik Isten dicsőségében. Korunkban az ember teljesítményei és felfedezései által, úgy tűnik, hogy elfelejti eredetét. A koronavírus emlékeztet bennünket, hogy Isten teremtmnényei vagyunk. Létünk Istentől függ. „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. (Jn 15,5)” A koronavírussal vívott harcunk abban a pillanatban véget ér, amint beismerjük semmiségünket, felemeljük tekintetünket és így szólunk: „A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. (Zsolt 124:8)!” Minden nemzet, aki hallja ma szavamat, térjen Istenhez és fogadja el Őt Urának és Istenének. Mert az ember semmi; Isten a MINDEN!

Ha megtértek és nyugton maradtok, megszabadultok (Izajás 30:15)

Az üzenet második része egyértelmű, legalábbis a napi mottó szerint: a karantén, a bezártság és a sok ország utasítása, mely szerint azt kérik a polgároktól, hogy MARADJANAK OTTHON és pihenjenek. Amennyire én tudom ez az első alkalom a történelemben, hogy majdnem minden tevékenység leállt. Majdnem minden vállalkozás fel lett függesztve. Az egész világra kényszerpihenést köteleznek. Szükségünk van erre a pihenésre? A válasz: IGEN! Szükségünk van erre a pihenésre, hogy megvívjunk a koronavírussal. Gyümölcsözőbben: szükségünk van erre a pihenésre, hogy jobban megismerjük önmagunkat. A hajszolt világ önmagunkat vette el tőlünk! Az ember bensejében megosztott a bűn és a nyugtalanság miatt. (V.ö. Gaudium et Spes 22) Nem látjuk egymást, a környezetünket és önmagunkat sem. A nyugtalanság megvakított bennünket. Szent Ágoston mondja: „Az örökkévalóságban megnyugszunk, megnyugszunk és látunk, látunk és szeretünk. A szeretetben hálát adunk Istennek. (Isten városa).” Úgy tűnik Isten minden embert arra hív, hogy időben lépjen be az örökkévalóságba, hogy megnyugodjon, hogy lásson, hogy szeressen és, hogy értékelje ezt a meghívást „az otthon maradásra”. Felfogjátok, hogy milyen hatalma van a pihenés hatalmas fegyverének? Megtérve és megpihenve az ellenséges világ meggyógyulhat. Megtérve és megpihenve az ellenséges világ megmenekülhet. Megtérve és megpihenve legyőzhetjük a COVID-19-et. Igen, a próféta két fegyverről beszél: a „megtérés” és a „pihenés” fegyveréről, mint két üdvőzítő fegyverről. Visszakozva és válaszolva Teremtőnknek a nemfogadott hívásokra és azokat visszakeresve; a nyugalom segít abban, hogy meglássuk és megszeresssük Őt a saját életünkben. Teljes mértékben használjuk ki ezt az értékes időt! Ez egy nemzedéki kiváltság, ami egy milléniumban egyszer adatik meg! Mihelyt végetér, a világ már soha nem látja meg többé! Fejezzétek be a panaszkodást! Térjetek meg és pihenjetek! Soha nem botladoztok majd a sötétben és ezekben a zűrzavaros napokban lelketek békében lesz.

Testvérek vagyunk és szükségünk van egymásra.

Az utolsó üzenetet egy rövid mondatban összegezném: „Testvérek vagyunk és szükségünk van egymásra.” Az Úr azt akarja, hogy legyünk tudatában annak, hogy testvérek vagyunk és hatunk egymásra. Képzeljétek el, hogy ami egy kínai kisvárosban, Wuhanban történt most már az egész világon próbléma. Látjátok mennyire szoros kapcsolatban vagyunk egymással! Ez a vírus feltárta hálozataink láncait. Egyetlen jó cselekedet meg tudja menteni a világot. Másrészről, a világ egyik részén lévő gonosz életeket pusztíthat el; ez a COVID-19 egy tipikus példa erre. Legyőzhetjük ezt a láthatatlan ellenséget, ha összefogunk és elföldeljük büszkeségünket. Együtt győzni fogunk! Külön egyetlen ország sem tudja megtenni! Isten megszégyeníti a hatalmasokat és felmagasztalja az alázatosakat.

„Gyüljetek össze ti mind, világ nemzetei! Ismerjétek el, hogy az Úr Isten a Teremtőtök és az életetek. Hidaljatok át minden szakadékot, amely kettéoszt benneteket. Úgy tekintsetek egymásra, mint egy család testvérei. Szeressetek és ne gyilkoljátok sorstársaitokat! Elég! Fivéreitek vére bosszút kér tőlem. Mentsétek meg az ártatlan magzatokat! Mentsétek meg a gyengék és a sebezhetők életét! Szabadítsátok ki a foglyokat, különben én tartlak majd fogságban benneteket! …(Drága Vér Üzenet)

Jézus Krisztus drága barátai, ismerjük el azt, hogy egymásra vagyunk utalva és ne gyilkoljuk egymást.

A Várható Válasz

Reagáltál a COVID-19 drámára? Temészetesen a válasz sok különböző válasz várható. Néhányan először úgy tekintik, mint egy kínai betegséget. Amint a vírus terjed, sokan rájönnek a dráma igazságára. Egy viccből valóság lesz. Most már néhányan a világ végét látják benne és a halálra készülnek; meg akarják menteni a lelküket. Akik viszont szeretik életüket, elkezdik meghozni a szükséges intézkedéseket. Közülük néhány okos elkezd élelmet és gyógyszert tárolni a nehezebb időkre. Mindezt azért, hogy óvják saját életüket, ami benne van az ember természetében.

Mit vár el tőlünk az Úr ebben az órában? Ismerjük el Őt és tudatosítsuk azt, hogy vigyáz ránk. Az Úr:

„Hogyan vethetnélek el Efraim, hogyan hagyhatnálak el, Izrael? Elvethetlek-e, mint Admát, olyanná tehetlek-e, mint Cebojimot? Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. 9Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom: Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember; a körödben élő Szent, és nem szeretem a pusztítást.” (Oz 11: 8-9)

Jézus Krisztus drága barátai, az Úr nem hagyott el bennünket. Ő csupán azt akarja, hogy ismerjük el Őt Istenünknek és bízzunk benne. Ő eljön és megment. Folytassuk a Gecemáni Órák imáit otthonainkban és járjunk közben a világért. Legyünk jótékonyabbak ebben az órában és osszuk meg eledelünket szomszédainkkal. Segítsünk az idősebbeknek és a rászorultaknak. Hívjuk fel és bátrorítsuk egymást a remény üzenetével.

Naponta imádkozzuk a Rózsafüzért. Figyeljünk a Pecsét áhitatára, lelkünk élő szentélyére a lelki áldozás által. Munkásaitok bérét ne tartsátok vissza. Időben fizessétek ki a bérüket. Imádkozzatok vezetőitekért. Imádkozzatok az egészségügyi dolgozókért. Imádkozzatok azokért, akik az emberiség szolgálatában állnak ebben a veszélyes órában.  Imádkozzatok a hit, a remény és a jótékonyság növekedéséért a keresztények között.

Ebben az időben imádkozzunk mindazokért, akik megfertőződtek a koronavírussal és kérjük, hogy Jézus Krisztus Legdrágább Vére gyógyítsa meg őket.

Ima:

Örök Atya, vétettünk ellened, a Menny és a Föld ellen is vétettünk. Értéktelen bálványokra cseréltük fel Istenünket. (Jeremiás próféta könyve 2,11) Elfelejtettünk Téged és csak saját korlátozott hatalmunkban és tudásunkban bíztunk. Teremtőnek és az univerzum alkotójának hívjuk magunkat. Felelősségre vontunk Téged és saját szabadságunkat bántalmaztuk. Uram, jól teszed, hogy megítélsz bennünket. Jól teszed, hogy elítélsz bennünket. Uram, de el tudod felejteni egyetlen Fiad, Jézus Krisztus Drága Szent Vérét? Tekints Szent Fiadra és irgalmazz nekünk és az egész világnak! Bemutatjuk Neked mindazokat, akik megfertőződtek a koronavírussal és kérünk Téged, gyógyítsd meg őket irgalmaddal. Szabadítsd meg őket Fiad, Jézus Krisztus Sebei által. A keresztút, a halál és a feltámadás, amelyről elmélkedünk ebben a nagybőjtben Húsvétkor hozza el a világnak Békédet és Dicsőségedet. Ámen.

Itt befejezzük a mai konferenciabeszédet. Drága püspökünk felhívott és közölte, hogy nem tudott eljönni a kijárási tilalom miatt. Reméljük, hogy találkozunk vele a hétvégén. Maradjatok biztonságban. Ne féljetek! Ha megtértek és megpihentek, megszabadulhattok. (Izajás 30,15)

BARNABAS NWOYE, CAJC. 

 ______________________

1ST APRIL, 2020.

Ayo Maria Atoyebi püspök konferenciabeszéde 2020.04.04-én:

A COVID-19 koronavírussal kapcsolatos tapasztalataink.

Napjainkban beszélgetéseink fő témájává vált, amely elménket és környezetünket félelemmel tölti be. De mondottam már nektek, hogy ne féljetek és ne szorongjatok, mert amint érkezett ugyanúgy fog távozni is. Sokan kétségbeestek és mások meghaltak. Imádkozunk értük? Nyugodjanak békében. „Ó Uram, az örök világosság fényeskedjék nekik.”

És ti Fivéreim és Nővéreim, akik eltemettétek őket ne szomorkodjatok, hiszen újra találkozhatunk velük a Mennyben.

Többek között három fontos dolgot szeretnék kiemelni abból, amit folyamatosan tapasztalunk a COVID-19 koronavírus valóságából. Az első az ima, a második a bűnbánat, a harmadik a bizalom Istenben. Ezek összefüggésben vannak egymással. Az ima nem új egyiketek számára sem. Valójában az élet kenyerévé kell válnia számotokra. Jézus Krisztus apostolainak életritmusa az imából állt és én hiszem, hogy ti az Úr apostolai vagytok. De ha nem vagytok azok, akkor kételkedtek benne. Ma azonban Jézus igaz követőivé válhattok, aki egész életében imádkozott és minket is megtanított imádkozni. Jézus parancsba hagyta nekünk, hogy imádkozzunk, amikor azt mondta:

„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!  Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak. Melyiketek ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tőle? „ (Mt 7,7-9)

Ezeket akkor magyarázza meg, amikor azt mondja: „Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál,” (Jn 17,9) Azt is mondja: „amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.” (Jn 14,13-14)

Jézus életét Isten és Isten kővetőinek jelenlétében élte. Isten jelenlétéből eljött az emberek közé és az emberek közül visszament Isten jelenlétébe. Ő semmit sem tett anélkül, hogy meg ne beszélte volna az Atyával. Ő böjtölt és imádkozott mielőtt elkezdte küldetését. Imádkozott mielőtt kiválasztotta apostolait. Mielőtt feltámasztotta Lázárt akkor is imádkozott. Örömében és fájdalmában is imádkozott, főként a Gecemáni Kertben. Halála pillanatában is imádkozott. Apostolaiként nekünk is Jézushoz hasonlóan kell imádkoznunk.

A COVID-19 veszélye arról szól, hogy saját kezünkkel nem érinthetjük ellenségünket. Egyedül csakis Isten karja tudja tőlünk elvenni azt. Nekünk a Szűzanya közbenjárására van szükségünk, aki a „Betegek gyógyítója” és a „Keresztények segítsége”. Szükségünk van erre. Szükségünk van Istenre! Magunktól még akkor sem megyünk semmire, ha ez emberi manipuláció eredménye. Le kell térdelnünk és kérnünk kell Istent, hogy könyörüljön meg rajtunk. Ő segíteni fog. Meghallja imáinkat, mert Ő irgalmas, türelmes és szeretetteljes. Ő így szól:

„Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.  Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet.” (Zsolt 91,14-16)

Ha megvizsgáljuk hitünket, akkor tudni fogjuk, hogy segíteni fog rajtunk, és ha elfordulunk bűneiktől, akkor egy szempillantás alatt eltűnik a veszély.

„Nem rövid az Úr keze: hogy meg tudna szabadítani, s a füle sem süket a hallásra. Nem, hanem a ti gonoszságaitok ütöttek szakadékot köztetek és Istenetek között. Bűneitek fedik el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg benneteket. Mert kezetek vértől szennyes, ujjaitok meg gonoszságtól. Ajkatok hazugságot beszél, és álnokságot sugdos a nyelvetek.” (Iz 59:1-3)

Ne vesztegessétek hiába az időt! Semmi sem fontosabb, mint lelkünk legmélyéről mennyei segítségért felkiáltani. Ha egy ima őszinte, akkor biztosan meghallgatásra talál. A koronavírus már mindenhol ostromol és pusztít. Zengjünk zsoltárokat az irgalmas trónhoz:

„Szemem azért mindig az Úrra néz, ő megszabadítja lábam a huroktól. Tekints rám és könyörülj meg rajtam, mert elhagyatott vagyok és szegény!” (Zsolt 25,15-16)

Uram, mi ez a sötétség a világban? A koronavírus elterjesztette a sötétséget a világban. Kövessük a sötétséget? SOHA!

A Szentírás azt mondja, „hogy ne legyetek sem az éjszakáé és sem a sötétségé. Így tehát, ne aludjatok, mint a többiek, hanem legyetek éberek és józanok. Az alvók éjjel alszanak, a mulatozók éjjel részegeskednek. Ti azonban, akik a nappaléi vagytok, legyetek józanok s öltsétek fel a hitnek és a szeretetnek páncélját, sisak gyanánt meg az üdvösség reményét. Hitben és szeretetben kell megerősödnünk. Hiszen Isten nem a haragra szánt minket, hanem az üdvösség elnyerésére Urunk, Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.” (Tesz 5,5-11) Egy másik alkalommal így beszélt Jézus: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”(Jn (8,12)

Senkinek se engedjétek meg, hogy a lábatokra lépjen. A koronavírus ne váltson ki bennetek kétségbeesést, mert itt van Krisztus a fény. Ő a fényforrás. Mi pedig Isten hasonlatosságára lettünk teremtve. Ő a világ fénye. A hegyre épült várost nem lehet elrejteni. Senki sem gyújt lámpát, hogy rejtekbe helyezze. A lámpát olyan helyre teszik, ahonnan mindenki láthatja a világosságot. Hasonlóképpen kell nektek is tenni. A bennetek levő fénynek sugároznia kell a környezetetekre, hogy a jó cselekedetek dicsőséget hozzanak az Atyának a Mennyben.

Fivéreim és Nővéreim, bennetek isteni fény van. A ti fényetek szétszórhatja a koronavírus fényét. Szabaduljatok meg a koronavírus okozta félelemtől, ne váljatok bátortalanná, maradjatok hűek az Úrhoz, Jézus Krisztushoz. Maradjatok egységben az Anyaszentegyházban, hogy megtapasztaljátok Krisztus jelenlétét. Az Úr azt mondta, hogy imádkozzunk az ő Nevében és ő velünk lesz a világ végezetéig. Miért panaszkodunk a koronavírus okozta kijárási tilalom miatt? Megtiltották, hogy együtt lehessünk? Ez igaz. De az együttlét nem mindenekfelett jelent fizikai együttlétet. Az összes templom bezárása sem jelenti azt, hogy lélekben ne imádkozhatnánk együtt.

Isten temploma nem egy négy fal közötti felszentelt épület, hanem azok együttléte, akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Urukban és Megváltójukban, és akik rendületlenül hiszik azt, hogy Neki megmentő ereje van. Ez a lelkek egysége, ahol a Szentlélek kiterjed. Szent Pál azt mondja: „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok?” (1Kor 6:9) A fizikai templomokat időszakosan bezárhatják. Isten templomát azonban, mindig tárva nyitva tarthatjuk, hogy beszélhessünk Vele. Senki nem zárhatja be a bennetek lévő templomot. Ezt soha ne felejtsétek el! Most minden templomot bezárnak, mert úgy gondolják, hogy a vírusfertőzés testi érintkezés útján terjed.

Ha nem imádkozhatunk egy templomban, még mindig elvonulhatunk lelkünk legmélyére és ott imádkozhatunk Istenhez, aki vár ránk. Azt a helyzetet, hogy most nem mehetünk templomba, megszorításnak éljük meg, holott előnnyel is jár, mert ezáltal gyakorolhatjuk a csend erényét, ami sok keresztény lelkiségéből hiányzik, magunkat is beleértve. Valójában önismeretben növekszünk, ami nagyon fontos a lelki tökéletességre vezető úton.

Más előnyöket is hozzáadhatunk ezekhez elmélkedő és szemlélődő lélekkel. Imánkban bensőségességet tapasztalhatunk meg. Ez az igazi imádkozás. Az imáról ezt mondja Urunk:

„Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az utcasarkon, hogy mutogassák magukat! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S Mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” (Mt 6, 5-6)

Ez az, amikor szentírási lelkiséggel imádkozunk.

Nem azt mondom, hogy rossz dolog a templomban imádkozni, hanem azt mondom, hogy ne hagyjátok abba az imádkozást csupán azért, mert nem tudunk templomba menni. Senki sem mentes az imádság alól Jézus tanítása szerint. Amikor Szienai Szent Katalin édesapja megtiltotta Katalinnak, hogy a szobájában imádkozzon így válaszolt: „mivel már nem imádkozhatom a szobámban, úgy a lelkem cellájába vonulok, ahol senki nem tarthat vissza az imától.” Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” (Jn 14,23)

Feltételezem, hogy szeretitek Istent, mivel megtartjátok tanításait. Kiváltságosak vagytok, mert helyet készítettetek Isten számára: az Atya, a Fiú és a Szentlélek számára, aki bennetek lakik. Nagyon jó! Isten bennünk lakik. Ő bennünk akar lakni. Hívjátok meg szívetek belsejébe! A Jelenések Könyvében az Úr Jézus azt mondja:

„Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” (Jel 3,20)

Jézus hozzánk akar jönni és ő már kívülről kopogtat házunk ajtaján. Ezt az ajtót csak belülről lehet kinyitni. Ő kedvesen és tisztelettudóan kopog és arra vár, hogy megnyitjuk előtte szívünk ajtaját. Sajnos sokan túl elfoglaltak saját dolgaikkal és nem nyitják meg az ajtót az Úr előtt. Sokan a saját elfoglaltságuk, a külső zajok és a világ forgataga miatt nem hallják meg az Urat. Belső csendre lenne szükségük, hogy meghallják az Úr hangját és megtérjenek az Úrhoz. Ez egy jó alkalom számunkra.

Figyeljünk meg néhány jó gyümölcsöt a koronavírus eseményeivel kapcsolatban! Ez megérkezett és távozni is fog. Jézus Krisztus Drága Vérének követőiként nem kell félnünk! Az egész világ szolgálatába kell állnunk azáltal, hogy megújítjuk a Gecemáni Órákat a Drága Vér rózsafüzérrel, az engesztelő és vigaszt nyújtó imákkal, a szentségimádási imákkal, az engesztelő és jóvátételi imákkal, a misztikus imákkal, a megújulás rózsafüzérével.

A kijárási tilalom korlátozása megadja nekünk a lehetőséget, hogy visszatérjünk az eredeti imádkozáshoz és a szentírás olvasásához a családban. Több időt szentelhetünk a gyerekekre, akiket elhanyagoltunk a munka miatt. Az első keresztények a katakombákban ünnepeltek, majd otthonaikban folytatták imaéletüket.

A figyelmünket minden a COVID-19 kódjára irányította, de hamarosan feledésbe merül, ha Jézushoz szegődünk, Aki a Menny és a Föld Ura. Ne féljetek! Ne aggódjatok a koronavírus miatt. Inkább imádkozzatok, mert Isten velünk van és meghallgat minket! A COVID-19 időszaka lejár. Örökre hagyjuk el bűneinket! Maradjunk hitünkben hűek Istenhez és a fertőzés véget ér. Isten mondja:

„Ha népem, amely nevemet viseli, megalázkodik, könyörög hozzám, kedvemet keresi és megtér gonosz útjáról, akkor meghallgatom az égből, megbocsátom bűneit, és meggyógyítom országát.  Szemem tehát nyitva lesz, és fülem figyel az imádságra, amelyet ezen a helyen mondanak. 16Kiválasztottam ugyanis, és szentté tettem ezt a templomot, hogy benne legyen nevem mindörökre, és ott is maradjon szemem és szívem mindenkor.” (2Krón 7,14-15)

Fivéreim és Nővéreim a Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

Legyetek bátrak és megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

https://engesztelok.hu/nigeriai-barnabas/1530-nigeriai-barnabasek-sajtotajekoztatoja-ii-2020-04-04

Szólj hozzá!


XHTML: Az alábbi tag-ek használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.

Afrikai látnokokat követvén