Sze 07

Kategória: Barnabas      Címkék: Nincs hozzászólás »

2015. július 7.

Látomásban láttam egy szentet 3 kis angyal kíséretében. Közelebb jött hozzám és így szólt:

„Krisztusban szeretteim! Töltse el szíveteket megváltásotok öröme, okotok van örvendezni. Mily szerencsések azok a kicsinyek, akiknek megadatik a tudás, hogy értékeljék megváltásuk árát. Ők az örökké tartó szövetség gyermekei. Jöjjetek közelebb barátaim és halljátok a szeretet üzenetét! Jézus küldött el, hogy beszéljek nektek a világfelajánlás érdeméről. Én vagyok a ti barátotok, és Isten szolgálója, Júdás Tádé.

Krisztus barátai, mit jelent odaszentelődni Krisztus Vérének? Elkülönülni a világ dolgaitól. Mindazok, akik teljes önátadásban belemerítkeznek Krisztus Vérének védelmébe, élvezik a szabadságot, békét és Krisztus legdrágább Vérének védelmét. Semmilyen erő nem választhatja el őket Krisztus Vérének védelmétől, kivéve a saját akaratuk.

Krisztus kedves szerettei, nagy oltalmazótok, rendkívüli menedéketek, hatalmas királyotok, és erős harcosotok van, aki meghív benneteket, hogy leljetek menedéket az Ő védelme alatt. Jöjjetek és élvezzétek az Ő szeretetének szabadságát! Egyesítsétek magatokat, családotokat, nemzeteteket Vele, és élvezzétek az Ő védelmének, gondoskodásának és szeretetének szabadságát! Az Ő ereje alatt semmi nem tehet kárt bennetek, hatalma van, hogy mindent megvédjen az Ő gondoskodásában. Legyőzi mindazok ellenségeit, akik önmagukat Hozzá rendelték. Ő rendelkezik felettetek, királyotok lesz, és ti lesztek az Ő népe.

Jézus mondta, ajánld fel önmagad teljesen nekem és pihenj meg bennem. A világ nemzetei hallják meg ezt az üzenetet és leljenek nyugalmat Krisztus békéjében. Krisztus Vérében van a ti békétek, a ti nyugalmatok és megváltásotok. Legyetek lepecsételve Isten Bárányának Vérével.”

A látomás hirtelen eltűnt.

Sze 06

2001. JÚLIUS 6.

Látomásban, egy kis szentet láttam, kezében rózsával egy felhőben felénk közelíteni. Amikor közelünkbe ért, így szólt:

„Boldog vagyok, hogy eljöhettem hozzátok, barátaim. A Mennyország békéje legyen veletek. Jézus, aki szeret titeket, küldött engem, hogy felajánljam nektek a szent türelem kis szirmát. Remélem, mindnyájan elfogadjátok tőlem. Ez a szirom a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról származik. Mindazok, akik elfogadják ezt, elfogadják az életet. Azok pedig, akik visszautasítják, sokat veszítenek. Imádkozom értetek, hogy felismerjétek, s elfogadjátok ezt a drága ajándékot. Imádkozom értetek, hogy kicsik legyetek. Az én jóságos Jézusom, aki engem küldött hallgassa meg kérésemet, Ámen.

Én vagyok a ti leányotok, Gertrúd. Fogadjátok tőlem el a türelem szent szirmát. Ezt a szent szirmot azért kapjátok, hogy ez tökéletesítsen titeket. Akik kihagyják a saját Tökéletes Tisztaság Rózsájukból e szirmot, tökéletlenné teszik azt. Barátaim, nehéz leszakítani ezt a rózsát, mert a tövisek erdejében nő. Azok, akik leszakítják, szenvedni fognak a tövisek okozta fájdalomtól. Megértitek majd, hogy az erdőbe vezető út is milyen érdes és bozontos, ahol ez a rózsa terem. Még megtalálni is nagyon nehéz ezt a rózsát. De azoknak, akik sokat szenvednek, s végül megtalálják azt, már nem lesz nehéz elérni a tökéletességet. Az ő rózsájuk soha nem veszíti el fényét. Most hát felajánlom nektek ezt, és imádkozom, hogy haladjatok a tövisek erdeje felé, ahol összegyűjthetitek őket. Bizony mondom nektek, igyekezzetek belépni oda, felkutatni, megkeresni, s összegyűjteni. Soha nem fogjátok megbánni szenvedéseiteket.

Barátaim, amikor beléptek a megpróbáltatások erdejébe, igyekezzetek összegyűjteni a szent türelem drága szirmait. Bizony mondom nektek, ne akarjátok kényszeresen megszüntetni életetek ezen állapotát. Szedjétek fel a türelem szirmát. Mikor az alkalmas idő elérkezik, Aki szeret titeket segíteni fog rajtatok. Várjatok türelemmel, hogy a megpróbáltatásaitok hullámai tovatűnjenek, s akkor a nyugodt víz elérkezik számotokra. Abban a pillanatban élvezni fogjátok ennek a szent sziromnak az édes illatát.

Amikor beléptek a csalódás és kiábrándultság erdejébe, kérlek titeket, dolgozzatok keményen, hogy felszedhessétek ezt a drága szirmot. Még akkor is, ha az jó mélyen elrejtve van a tövisek között. Kérlek titeket, igyekezzetek ekkor is összegyűjteni ezt a drága szirmot. Ne panaszkodjatok csalódásaitok, kiábrándultságaitok miatt, hisz azért engedi meg az Isten ezeket, hogy a javatokra válhassanak. tanuljátok meg Istent dicsőíteni még a csalódások idején is.

Barátaim, amikor pedig beléptek a nehézségek erdejébe, ne csüggedjetek. Igyekezzetek, s kezeitek hamarosan meglelik a türelem szirmát. Mikor ez megtörténik, ne vesztegessétek az időt, hanem cselekedjetek azonnal. Barátaim, emlékezzetek rá, hogy a nehézségeken keresztül tisztultok meg. Az aranyat kohókban tisztítják, s ugyanígy az emberi természet is megtisztul a megaláztatás és nehézség kohójában, a türelem erejével. Minél tovább tisztítják az aranyat a kohókban, annál inkább fényesebbé válik. S ugyanígy, minél tovább van a türelmetek a megaláztatás és nehézség kohójában, annál ragyogóbb lesz számotokra a türelem szirma. S minél ragyogóbb lesz a szirom, annál ragyogóbb lesz, a Tökéletes Tisztaság Rózsája.

Barátaim, örvendjetek, bármelyik erdőben is találjátok magatokat, hisz azok a kegyelem erdői. Dolgozzatok keményen, s gyűjtsétek össze a szirmokat.

Jézus, aki engem küldött, az Ő Drága Vérén keresztül, adja meg nektek a kegyelmet, hogy hozzájuthassatok ehhez a szent sziromhoz. Kérem, hogy áldjon meg titeket. Most távozom tőletek.”

Hirtelen a látomás eltűnt, s megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, s nyugodtan így szólt:

„Gyermekeim, tanuljatok, s legyetek bölcsek. Akik meg akarják menteni életüket, elveszítik azt, de akik lemondanak életükről a Mennyország számára, biztosan megtartják azt. Bizony mondom nektek, gyűjtsétek össze ezt a szirmot, bármi áron. Az eljövendő napok, oly borzasztóak lesznek, hogy aki híján van e sziromnak, nem fogja túlélni. Bizony mondom nektek, azok számára nehéz lesz megbirkózni a Vadállat, és az Antikrisztus napjaival. Csak azok, akik kitartanak a végsőkig fognak megmenekülni. Tanuljatok, s legyetek bölcsek, s gyűjtsétek össze ezt a drága szirmot.

Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében, Ámen.”

Sze 06

1995. július 6.
„Barnabás, én Jézus Krisztus vagyok, aki a Kálvárián kereszthalált halt a világ megmentéséért. Én az vagyok, akinek a lemeztelenített testét megkorbácsolták amiatt, hogy az emberek a szabadságuk megszerzésére törekedtek. Én viselem a világ szégyenét. A véremmel fizettem értük. Igen, az enyéim nem ismertek el engem. Én vagyok az, aki a bűnökért halálos kínt szenvedett. Barnabás, vigasztalj meg, imádd az Én Drága Véremet. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki téged nagyon szeret. Könyörülj rajtam. Megáldalak téged fiam.”

Sze 06

2004. július 6.

„Boldog vagyok, hogy július havában hozzátok küldtek engem. Én vagyok Brigitta az Élő Isten szolgája. Barátaim, Jézus szeret titeket, mindig rátok gondol. Szemeit mindig azokon tartja, akiket Vére árán megváltott. Engedjétek, hogy megtaláljon titeket. Vigasztaljátok és szeressétek Őt.

Krisztus barátai, mily szerencsések vagytok, hogy megláthatjátok azokat a gyönyörű tanításokat, amelyeket a Menny nektek ad. Jézus kiveti rátok hálóját, hogy kifoghassa szereteteteket. Nagy szentekké akar tenni titeket. Ó engedjétek, hogy megragadjon most titeket! Engedjétek, hogy kifogjon titeket, amíg ifjak vagytok. Ifjúnak lenni annyit tesz, mint ifjú szeretőnek lenni, ami a szeretet érintetlen szívét jelenti. Szüksége van rátok most! Szüksége van a szeretetetekre!

Ma azért jöttem, hogy leckét adjak nektek a tökéletesség ötödik szintjéről. Ez az Éberség és Tudatosság szintje. Ez a spiritualitás legkritikusabb szintje. Mindazok, akik túlélik ezt a szintet, meglátják, hogy a gyermek eléri a gondolkodás és az érvelés korszakát. Bármilyen bűnt is kövesen el, azzal neki kell elszámolnia.

Világosság gyermekei, figyeljetek és tanuljatok. Az Isten mindig engedélyt ad gyermekeinek, hogy átmenjenek ezen a szinten. Ő az, aki visszavonja oltalmazó kegyelmét és megengedi, hogy próbára tegyenek a bűnös világ hullámai. Meg akarja határozni szereteteteket azáltal, hogy felnyitja szemeteket arra, amiből legtöbbetek van, hogy szeressétek Őt. Ezen a szinten mindig megismerteti barátaival a múltat és bemutatja nekik a jövő nehézségeit és akadályait. Ezt azért teszi, hogy megmentsen titeket önmagatoktól.

Tudnotok kell, ha hatalmába kerít titeket, és erőt vesz rajtatok a szégyen múltatok miatt, akkor nélkülözni fogjátok Krisztusotokat. Ha most, amikor magatokat bölcsnek hiszitek, tartalékolni kezditek erőtöket, és visszavesztek áldozathozatalaitokból, akkor idővel egyre gyengébbek, és gyengébbek lesztek, és amit meg akartok takarítani, az haszontalan dolgokra vész el, s hiábavalóságoknak áldoztok.

Ahhoz, hogy legyőzzétek ezt a korszakot, ne bánjátok meg a múlt egyetlen áldozathozatalát sem, mert azokat mind elfogadta Isten. Egyetlen jövőbeli Istennek nyújtott áldozat sem nagyobb azoknál. S valóban, azok az áldozatok az oszlopok, melyek erőt adnak, és életben tartanak titeket a szeles és esős napokban. Ne csökkentsétek az Istennek nyújtott áldozataitok számát. Találjatok rá időt és alkalmat, hogy megtegyétek azokat, miközben hiteteket szilárdan őrzitek. Ne próbáljátok megmenteni életeteket! Engedjétek meg Istennek, hogy Ő tegye meg azt nektek! Ne növekedjetek büszkeségben és gőgösségben, mert mindaz, aki öntelt soha nem jut tovább erről a szintről. Biztosan el fognak bukni, mert semmit nem tanultak. Könyörgöm hozzátok, keressétek Isten szeretetét. Tanuljatok sokat Róla ezen a szinten. Fedjetek be mindent imával! Krisztus mindig a segítségetekre siet majd. Ő áldjon meg titeket, s én távozom tőletek.”

ELMÉLKEDÉS

Jel.2:2-4: 2Tudok tetteidről, fáradozásaidról és kitartásodról. Tudom, hogy nem tűröd a gonoszokat: próbára tetted, akik apostolnak mondják magukat, noha nem azok, és hazugnak találtad őket. 3Hűséges is vagy, szenvedtél a nevemért, és nem fáradtál bele. 4De van egy kifogásom ellened, az, hogy kezdeti szeretetedtől eltértél.

Elfelejtettétek az első szeretetetek örömét és békéjét? Elfelejtkeztetek a mennyország szándékáról? „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt.”

Ennek a szintnek nagy előnye számunkra, hogy lehetőséget biztosít nekünk, hogy felismerjük hová fektettük le hitünk alapját. Azok, akik ezt az alapot csodákra fektették le, többé már nem látnak csodát. Azok, akik hitük hatalomra és tekintélyre alapozták, többé már nem bírnak jogosultsággal, sem kötelező erővel. Azok, akik lelkiségüket arra alapozták, amit önmaguk képesek véghezvinni, többé nem rendelkeznek már azzal az erővel, ami a munkálkodáshoz szükséges. Úgy tűnhet, mintha Isten visszavonta volna mindazt a kegyelmeit, amely a munkát könnyűvé, s a hűséget és az odaadást édessé tehetné.

„Őrizzétek meg a rátok bízott kincset”, a hivatásotokért érzett lelkesedést, a küldetésetek iránti buzgalmat, az ima iránt érzett szeretetet, amelyet megéreztetek, mikor először ajánlottátok magatokat Isten szolgálatára. Vessétek ki magatokból a hiábavaló gondolatokat, amelyek a múlt erőfeszítéseire emlékeztetnek titeket, különben elnyel titeket a múlt dicsősége. Amilyenek most (a jelenben) vagytok, olyan vagytok az Isten színe előtt is, vagyis nem a múlt, hanem a jelen emberei vagytok.

Minden szenvedés, amely izzásban tartja a lángot ezen a szinten, előbb vagy utóbb elvezet egy mélyebb találkozásra Krisztus szeretetével. Ez a szint nem minden esetben nyúlik hosszúra. Ahogy Szent Brigitta is mondta, Krisztus hamar a segítségükre siet azoknak, akik életben tartották az első szeretetüket. Értük jön, eljegyzi magéval őket, s kegyelmének magasabb fokára viszi el őket.

Krisztus:

„Gyermekeim, soha nem hagyok el senkit, aki ezen a szinten van, habár megengedem, hogy próbára tétessék azért, hogy megerősödjön. Gyermekeim, azt akarom, hogy ismerjetek, és tudjátok, ki vagyok. Tudjátok meg, hogy én vagyok a Keresztre Feszített Szeretet. Jöjjetek, és menjünk együtt, kövessetek engem a szeretet palotájába. Ott megmutatom nektek, hogy ki vagyok. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen”

IMA:

Irgalmas Istenem, ne hagyj engem árván a siralom völgyében. Esdeklem hozzád, Krisztus kínszenvedéseinek érdemeire hivatkozva a szegény bűnösök megtéréséért, de különösen a saját megtérésemért. Vonzd magadhoz lelkem minden erejét! Lobbantsd lángra szívem a Te szereteted legtisztább és leghevesebben izzó ajándékával. Tartsd meg ennek a tűznek lángjait mindaddig, míg Szereteted teljesen el nem emészt! Atyám, ezt a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében kérem tőled! Ámen

Sze 06

   2000. július 6.

Miközben imádkoztunk, egy kelyhet láttam töviskoronával, amelyet lángnyelvek vettek körül. Isteni sugarak törtek elő a kehelyből és beragyogták az egész helyet. Rövid időn belül felhő szállt le és betöltötte az egész helyet. A felhőben megjelent a Tövissel Koronázott Szent Fő és így szólt:

„Gyermekeim, a legnagyobb előkészület, amelyet adok nektek, az az élő Tabernákulumom, amit a szívetekben készítek, ez a legnagyobb pecsét. De még most sem érti senki, hogy a lelketek egy kis mennyország. A lelketek, amit fel tudtok Nekem ajánlani, a legnagyobb ajándék. Örökké tartó lakhelyemmé akarom tenni a ti szíveteket. A földi tabernákulumok az utolsó napon végleg bezárulnak, de az élő tabernákulumok a szívetekben örökkön-örökké megmaradnak. Gyermekem, köszöntsd a te magányos Mesteredet, Megváltódat és Kedvesedet! Magányos vagyok, elhagyatott vagyok a töviskoronával. Romlottság tölti be a szentélyeimet a ti lelketekben. Ez a templom nagyon szenved. Az ellenség le akarja rombolni. Vigyázatok, hogy a ti templomotokat le ne rombolja! Azon a napon, amikor az Én Szent Halálom ellensége felemelkedik és harcol a Szent templom ellen, minden szentséget elpusztít. Izrael háza fogságba kerül. Gyermekeim, tudom, hogy még kevésbé értitek, hogy hogyan fog mindez végbe menni. Izrael házának fogságán a ti fogságotokat értem a gonosz lélek földjén, mely megtestesül majd a fizikai világban. Imádkozzatok, s fogadjátok a pecsét óráját, amelyet nektek adok! Gyónjátok meg bűneiteket egy papnak töredelmes szívvel és térjetek meg! Ez a pecsét igaz megújítása. Meglátogatom lelketeket a megszentelő kegyelemmel. Isteni fényt gyújtok lelketek sötétségében, megtisztítom azt. Teljességemben lakozom bennetek. Mikor az Én Szent halálom ellensége jön, megvédelek titeket. Nem fogja lerombolni templomomat, mert a ti Istenetek dicsőssége lakozik benne az Én teljességem által. Gyermekeim, holnap ajánljátok fel minden imátokat az eljövendő megpróbáltatásokért! Kérjétek a hit és a kitartás kegyelmét! A sötétség órája az az óra, amikor a sötétség erői megnyilatkoznak. Mindazok, akik megkapják a gonosz pecsétjét (666) a vadállat jelét veszik magukra. Azok azonban, akik kitartanak a hitben mindvégig, megkapják a hajnal sugarát és a boldogság földjén fognak élni. Gyermekeim, ismét hívlak titeket, engeszteljetek bűneitekért! Az engesztelés művénél nem tudlak nagyobb dologra meghívni titeket. Ebben osztozom veletek, erre hívlak meg titeket. Gyermekeim, Én vagyok a haláltusát vívó Jézus Krisztus, megáldlak benneteket!”

               2002. július 24.

„Gyermekeim, a szeretetben bölcsesség rejlik, jöjjetek közelebb szeretetemhez, és birtokoljátok ezt a bölcsességet, arra hívlak meg benneteket, hogy összegyűljetek szeretetemben. Húzódjatok közelebb Hozzám és ízleljétek meg szeretetem édességét. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki kínokat áll ki értetek! A szeretet oda vezeti a szívet ahhoz, aki szeret. Amit a szem nem lát, a szeretet meglátja és megérti. Amit a fül nem hall, a szeretet meghallja és megérti. Oh, amit a test nem képes felfogni, azt a szeretet megmagyarázza. Oh, mily hatalmas a szeretet ereje. Gyermekeim, meghívlak titeket, hogy legyetek szeretettel teltek. Húzódjatok közelebb szeretetemhez! Jöjjetek és élvezzétek a szeretet erejének édességét! Jöjjetek és tartózkodjatok az Én bölcsességemben!

Gyermekei, minél közelebb vagytok szeretetemhez, annál tisztábban látjátok a mennyország dolgait. Minél tisztábban láttok, annál jobban értitek meg az isteni Bölcsesség lényegét. Az isteni Bölcsesség műve adja az értelmet az isteni dolgok tisztánlátásához. A Bölcsesség a szeretet erejéből származik. Gyermekeim, jöjjetek közelebb Szeretetemhez, és tartózkodjatok a Bölcsességemben.

Az Antikrisztus napjaiban az emberi tudomány bujkálni fog, csak a Bölcsesség, amely az Én szerelmeim szívéből származik, fogja vezetni népemet abban az időben. Az emberek kutatni fognak a Bölcsesség után, hogy megértsék az idő eseményeit és az óra nyelvét, de semmit nem találnak majd. Minél inkább kutatnak az isteni Bölcsesség után, annál jobban mélyednek el a megtévesztés és zavarodottság világában. Csak a Szeretet ad nektek Bölcsességet abban az időben. Gyermekeim, meghívlak benneteket, hogy szeressetek. Szerelmeseimnek nevezlek titeket, s valóban azok vagytok. Jöjjetek, és tartózkodjatok Szeretetem Bölcsességében.

Én vagyok a visszautasított jegyes, aki megostorozása által kiszabadított benneteket a halál börtönéből. Óh, nézzétek, ahogyan a könyörtelen emberek irgalmatlanul ütlegeltek Engem értetek. Oh, testemnek mennyi része kínoztatott meg! Hány liter Vérem ömlött ki! Óh, mily keserűség, hogy az Én Szívem fájdalmában szerelmeimhez kiáltott, de ők cserbenhagytak Engem! Gyermekeim, mindezeket a fájdalmakat, az irántatok érzett szeretetemből viseltem el. Oh, emlékszem, ahogyan a katonák megostorozásomkor okozott sebeimet kardokkal és dárdával nagyobbítják meg. Sebeimbe olyan folyadékot öntöttek, amely megégette bőrömet, és még jobban fokozta fájdalmaimat. Mindezeket az irántatok érzett szeretetemből viseltem el. Hol vagytok hát most? Jöjjetek és szeressetek Engem!

A Vadállat közelben van! Mily keserű érzés! A sötétség befedi a világot. Az ítélőképesség fogytán van. Húzódjatok közelebb Szeretetemhez. Ez a Szeretet Bölcsességet ad nektek, és megerősíti hiteteket! Én vagyok Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki az oszlophoz kötözve megostorozásakor hozzátok kiállt, s meghív titeket a szeretetre.

Fogadjátok áldásomat! Megáldalak titeket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

Sze 06

Kategória: Barnabas      Címkék: Nincs hozzászólás »

2015. július 6.

Látomásban láttam egy szentet egy felhőből közénk ereszkedni 3 kis angyal kíséretében. Amikor elérte az oltárt, így szólt:

„Dicsérd az Urat Jeruzsálem! Zengj himnuszt a Királynak, ó Sion gyermeke! Győzött az oroszlán Júda törzséből! Hirdesd az Ő győzelmét néped között és szerte a világban. Cecília vagyok, Isten kis szolgáló leánya.

Ó világ, mi tudja lemosni rólad a romlottság és a bűn szennyét? Talán a bakok vagy bikák vére? Vagy a kutyáké, esetleg a kecskéké? Bizony mondom nektek, hogy nem. Ezek vérét Ábrahám az áldozati oltárra hintette. Mózes megkente vérrel az ajtófélfákat és a szövetség tábláit is. Emellett azonban az emberek állatok vérében fürödve reménykedtek tisztulásukban, azonban mégis tisztátalanok maradtak. Ó világ nemzetei, hol van a ti reményetek? Ki ad számotokra egyszer s mindenkorra tökéletes tisztaságot adó megtisztulást?

Hála Sion leányának, aki megtartotta az Úrnak tett fogadalmát. Ó erőteljes „legyen”, amely megolvasztotta az Urad s Jegyesed szívét! A Szeplőtelen Szűzben az isteni és az emberi eljegyezte egymást. Az emberi eggyé vált az istenivel. A tökéletlen tökéletessé vált. Igen, a bárány tökéletes rendben született, hogy elhozza az üdvösséget a romlott nemzetek számára. Mint az áldozati bárányt, úgy ölték le Őt is, hogy kiengesztelje a világ bűnét. Drága Vérét mind egy cseppig kiontotta és meghalt a mi bűneinkért. Ó imádjuk hát a Vért, mely megváltotta a világot. Ó tökéletes tisztító, lemostad a mi bűneinket és szabaddá tettél minket. Imádlak Téged ó Krisztus Drága Véredért, mely lemosta a világ bűnét.

Ó Sion, mily áldott vagy, hogy a Bárány Vére tisztított meg! Ragyogsz, mint a nap. Mily szerencsések a gyermekek benned, ők az Isten gyermekei. Az Úr az ő Istenük. Ők az Ő népe. Legyen áldott az Úr neve!

Barnabás, ó mily áldottak a nemzetek, akik felajánlják magukat a Bárány Vérének! A győzelem és a szabadság biztosítva lesz számukra. Szentségben és imádásban dicsérni és dicsőíteni fogják a Bárányt az áldozat új oltárán. A bölcsesség engedelmes Isten akaratának. Ó az élő Isten barátai, legyetek részesei ennek a győzelemnek! Dolgozzatok ezért a győzelemért, tartsatok ki ezért a győzelemért! A világban, amelyben éltek, küzdelem nélkül semmilyen jó nem jön könnyen. A küzdelem és a szenvedés a trónhoz vezető lépcsőfokok részei. A fájdalom az a virág, amely a lépcsőfokokat szőnyegként borítja. Kitartásotok megnyeri számotokra a győzelmet.

Maradjatok meg Krisztus szeretetében!”

A látomás hirtelen eltűnt.

Sze 06

2000. április 6.
Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus vértől ázott Arcát, így szólt hozzám:

„Fiam, menj és mond el a bűneikbe visszaeső apostolaimnak, hogy megbocsátok nekik, akarom, hogy visszatérjenek. Szívemnek sok sebet és fájdalmat okoztak, de megbocsátok nekik. Számos alkalommal keresztre feszítettek, de azt is megbocsátom nekik. Akarom, hogy visszatérjenek hozzám, én még mindig szeretem őket. Mond meg nekik, hogy térjenek vissza munkájukhoz, melyet eltékozoltak az évek alatt. Irgalmas vagyok, és megbocsátok. Vétkeikre többé már nem emlékezem. Ha visszatérnek hozzám, én is visszaadom nekik, dicsőségemből rájuk eső részét, s megáldom őket.

Örvendj hát fiam, hogy láthatod, ahogyan elveszett juhaim visszatérnek a nyájamhoz. Bizony mondom neked nagy öröm lesz ekkor a mennyben angyalaim és szentjeim között. Sok seb begyógyul majd a Szeretet két Szent Szívében, az Anya és a Fiú Szívében.

De mily borzasztó lesz azon juhaim számára, akik ellenszegülnek szeretetem hívásának, hogy visszatérjenek hozzám. Amikor az óra elérkezik, bánni fogják ellenszegülésüket, s nem lesz nyugalmuk a földön, még a bűn és gonoszság világa sem fogadja be őket.

Menj, és keresd meg elveszett juhaimat! Hozd vissza őket hozzám!

Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Maradj meg az én békémben! Megáldalak téged!”

Sze 06

DÁTUM: 2000. január 6.

IDŐ: 14:00

HELYSZÍN: LOURDESI KÉPOLNA, IMEZI OWA

Engesztelő imáink közben, látomásban, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten. A kereszt lábánál, a mi Asszonyunk, a Drága Vér Királynője keservesen sírt, s imádkozott engesztelésül a világ bűneiért. Miközben őt néztem egy felhő befedte az egész helyet. A felhőben megjelentek angyalok és szentek a kereszt fölött, akik vigasztalták a Haláltusát vívó Jézus Krisztust. Egy kis idő elteltével, a Szűzanya felállt a kereszt alól, és közelebb jött hozzánk, s így szólt:

„Gyermekeim, azért jöttem, hogy megosszam veletek a Fiam iránt, és irántatok érzett szeretetemet. Sokan közületek nem értik, hogy mekkora kegyelmeket kaptatok tegnap este Szent Mihály arkangyaltól, pedig valóban nagy kegyelemről van szó. Gyermekeim, szívetek zárva volt, hogy megérthessétek a szeretet rendkívüli meghívását. Habár nyitott szemmel jártatok, mégsem láttatok. De ti most már képesek vagytok érteni a meghívás jelentőségét, így töltsön el titeket teljesen az öröm. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Anyja, aki véres könnyein keresztül szerezte meg nektek ezeket a kegyelmeket.

Gyermekeim, könnyekkel telve könyörgöm hozzátok, hogy tartsátok távol a gonosz minden tulajdonától testeteket, hisz az a Szentlélek temploma. Őrizzétek meg testeteket természetesnek és szentnek. Emlékezzetek rá gyermekeim, hogy testetek nem a sajátotok, hanem kedves Jegyesemé. Ő azt akarja, hogy uralkodjatok testi vágyaitokon, és tisztuljatok meg. Nézzétek Haláltusát vívó Fiam sebektől és vértől eltorzult testét. Milyen erőfeszítéseket tesztek, hogy megvigasztaljátok Őt? Őrizzétek meg szentnek testeteket. Gyermekeim, miket nem vagytok hajlandóak feladni, hogy cserébe az örökélet birtokába jussatok? A gonosz termékeit? Hallgassatok Édesanyátokra, őrizzétek meg magatokat szentnek, hogy az utolsó napon, testetek feltámadjon az örökéletre.

Fogadjátok áldásom. Szeplőtelen Szívem Sebeiből áradó kegyelem töltsön el titeket. Növelje bennetek a szeretetet a Haláltusát Vívó Jézus Krisztus iránt. Véres könnyeim szerezzék meg nektek a szentség és a hit békéjét. Elrejtelek titeket Szeplőtelen Szívembe. Irgalmazzatok Jézusnak. Megáldalak titeket!”

A látomás hirtelen eltűnt.

Sze 05

2001. JÚLIUS 5.

Látomásban egy szentet láttam felénk közelíteni, kezében egy keresztet és egy rózsát tartott. Öt kerub kísérte, s énekelve ereszkedtek le a felhőben. Amint hozzánk értek a szent így szólt:

„Én vagyok Assisi Szent Ferenc. Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a békesség drága szirmát. Mielőtt megmutatnám nektek ezt a drága szirmot, nyissátok meg szíveteket, hogy megérthessétek, milyen óriási kegyelmet kaptok. Mily boldogok azok, akik megragadják a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, soha nem sajnálkoznak majd napjaik felett. Áldottak azok a kezek, amelyek megfoghatják a Tökéletes Tisztaság Szent Rózsáját. De ó, mily bánat azoknak, akik visszautasítják ezt a Rózsát, ők azok, akik nem értik és nem akarják megérteni, nem keresik, hanem eltaszítják maguktól a tökéletes Tisztaság drága Rózsáját. Bánkódni fognak majd mulasztásaik felett, azokban a napokban, mikor mindent felfednek.

Örvendjetek Sion gyermekei, akiknek megadattatott a lehetőség és a kegyelem, hogy megkaphassák e szent Rózsát. Örvendjetek mind, akiket a Mester szeret. Ti vagytok a legszerencsésebb nemzedék. Azoknak, akik elvesznek, nem lehet kifogásuk. Hatalmas mennyei ajándékot kaptatok. Ez az a Rózsa, mellyel a szentek üdvözlik a világot hátrahagyóakat, s most ez egy ajándék a halandó embereknek és a bűnös világnak. Isten kicsiny gyermekei, a legnagyobb kegyelmet ajánlották nektek. Ne tékozoljátok el, ez egy drága ajándék! Akik elszalasztják, nagyon sokat veszítenek miatta. De azok, akik megkapják, rengeteget nyernek majd vele.

Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsájának békesség szirmát. Ez az a szirom, aminek a világ jócskán híján van, melyet igen gyűlöl, s elhanyagol. S mivel a világ elhanyagolja e szent szirmot, nem is fogják élvezni a békét. Barátaim, arra kaptatok meghívást, hogy elvessétek a békesség magvát, azért hogy a végén begyűjthessétek azt a magatok és a világ számára. Lássátok, hogy milyen sokan vannak a csalódottak, reményvesztettek, elkeseredettek, mert bűneik miatt csalódtak a világban, vagy, mert elveszítették vagyonukat, amelyben bíztak, vagy, mert elvesztették szeretteiket. Az ilyen embereknek vessétek el a remény magvait, s majd a megbékélés szirmait arathatják le és megvigasztalódnak. Ahol kétely van, ott vessétek el a hit magvát, s amikor a mag beérik, a világ begyűjtheti majd a békesség szirmait. Ahol sötétség van, ott vessetek fényt, a világosság biztosan békét terem. Ahol jogtalanság és károkozás van, ott vessétek el a megbocsátás magját, a megbocsátás növeli a béke megteremtését.

Isten kicsiny gyermekei, menjetek. Ismét mondom, menjetek. Azzal a paranccsal küldelek titeket, amivel a Mester engem küldött: „Menjetek és ültessétek el a szeretet palántáját, ott ahol gyűlölködés van, ültessetek reményt a csüggedés és elkeseredés mezején, örömet a szomorúság földjén, hitet a kételyek területén, világosságot a sötétség földjén, és megbocsátást a békétlenség területein. Ezek a magok termik meg majd a békesség szent szirmait. E szent illaton keresztül az erőszakos világ megtisztul majd.

Isten kicsiny gyermekei, ne vigaszt keressetek, azáltal, hogy összegyűjtitek ezeket a szirmokat, hanem törekedjetek arra, hogy vidám arccal nyeljétek el a fájdalmakat, s ne megértést keressetek, miközben a békesség magvát vetitek el. Inkább ti törekedjetek arra, hogy másokat megértsetek. Bírjátok ki a fájdalmakat és a bánatot, amelyet a mások megértése közben átéltek. Sokat kell elhagynotok, hogy sokat nyerhessetek. Meg kell bocsátanotok, hogy ti is bocsánatot nyerhessetek. Bizony mondom nektek, hogy meg kell halnotok a békéért, hogy a Tökéletes Tisztaság Rózsájának békesség szirmával köszönthessenek a Béke Királyságában.

Isten gyermekei, miután összegyűjtöttétek ezeket a szirmokat, úgy fogtok tovább növekedni, mint Isten békéjének eszközei a világban.

Áldjon meg titeket, Aki nagyon szeret benneteket, s elküldött engem, hogy felajánljam nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirmát. Most távozom tőletek.”

A látomás hirtelen eltűnt, s megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, s így szólt:

„Gyermekeim, gyűjtsétek össze a békesség magjait, és vessétek el azokat úgy, ahogyan tanultátok. A bölcsek engedelmeskednek majd, de a balgák azt kérdezik, hogy miért. A balgák csak egy példabeszédnek tekintik ezt a tanítást, de a bölcsek megfogadják olyan formában, ahogyan kapták. Ez a tanítás a kicsinyeknek szól. A Mennyország tudása, s bölcsessége távol van a büszkéktől és gazdagoktól. Legyetek alázatosak, és lélekben szegények, hogy birtokba kaphassátok a földet. Megáldalak hát titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen”

Sze 05

Kategória: Barnabas      Címkék: Nincs hozzászólás »

Barnabás Nwoye egy 17 éves iskolás fiú volt, amikor Jézus, a szenvedő szolga alakjában 1995. július 5-én megjelent neki abban a kis házban, amiben Barnabás a szüleivel együtt lakott. A következőket mondta neki: „Barnabás, Barnabás, Barnabás, vigasztalj meg Engem. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus.”

Afrikai látnokokat követvén